Javni poziv za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Općine Omišalj i njihove zamjenike

Na temelju članka 4. stavka 1. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 22/14) i zaključka Općinskog vijeća Općine Omišalj od 09. srpnja 2015. godine, Općinsko vijeće Općine Omišalj raspisuje
 
 
JAVNI POZIV
za isticanje kandidatura za članove
 Savjeta mladih Općine Omišalj i njihove zamjenike
 
 
I.
 
Pokreće se postupak za izbor članova Savjeta mladih Općine Omišalj i njihovih zamjenika.
 
Savjet mladih Općine Omišalj je savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Omišalj koje se osniva u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Općine Omišalj, te promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj razini.
 
II.
 
Savjet mladih Općine Omišalj broji pet članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.
 
III.
 
U Savjet mladih Općine Omišalj mogu biti birane osobe s prebivalištem ili boravištem na području općine Omišalj koje u trenutku podnošenja kandidature imaju od navršenih petnaest (15) do navršenih (30) godina života.
 
Članove Savjeta mladih Općine Omišalj i njihove zamjenike bira Općinsko vijeće Općine Omišalj na vrijeme od tri godine.
IV.
 
Pravo isticanja kandidata za članove Savjeta mladih Općine Omišalj i njihove zamjenike imaju udruge mladih i udruge koje se bave mladima, te drugi registrirani oblici organiziranja mladih sa sjedištem na području općine Omišalj, kao i neformalne skupine mladih, a koje se moraju sastojati od najmanje 10 mladih.
 
Ovlašteni predlagatelji kandidatura dužni su osim kandidata za člana Savjeta mladih predložiti i zamjenike za svakog kandidata.
 
V.
 
Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih podnose se u pisanom obliku (na posebnom obrascu koji se nalazi na mrežnim stranicama Općine Omišalj, a može se preuzeti i u Općini Omišalj), u roku od 15 dana od dana objave ovog poziva.
 
Prijedlog kandidata obvezno sadrži:
- naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja iz točke IV. ovog poziva
- podatke o kandidatima (ime i prezime, datum i godina rođenja i adresa prebivališta ili boravišta)
- obrazloženje prijedloga.
 
Prijedlog mora biti potpisan od ovlaštene osobe.
 
VI.
 
Predlagatelj je dužan uz prijedlog priložiti:
- dokument iz kojeg je vidljivo da kandidat ispunjava uvjet iz točke III. ovog poziva (uvjerenje Policijske postaje o prebivalištu odnosno boravištu kandidata ne starije od šest mjeseci, te presliku osobne iskaznice ili rodnog lista odnosno domovnice kandidata),
- dokument iz kojeg je vidljivo da predlagatelj ispunjava uvjet iz točke IV. ovog poziva (izvadak iz odgovarajućeg registra ne stariji od šest mjeseci).
        
VII.
 
Nakon zaprimanja kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih, Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja Općinskog vijeća Općine Omišalj obavlja provjeru formalnih uvjeta kandidata i u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis važećih kandidatura. Izvješće i popis dostavlja Općinskom vijeću te ih objavljuje na mrežnim stranicama Općine Omišalj.
 
Općinsko vijeće na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih.
 
Za članove Savjeta izabrani su kandidati od rednog broja 1. do rednog broja 5. na listi dobivenih glasova. Rezultati izbora objavljuju se na mrežnim stranicama Općine Omišalj.
 
VIII.
 
Prijedlozi kandidata dostavljaju se Odboru za izbor, imenovanja i razrješenja Općinskog vijeća Općine Omišalj, Prikešte 13, do 01. rujna 2015. godine, bez obzira na način dostave.
 
IX..
 
Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.
 
 
KLASA: 013-03/15-01/2
URBROJ:  2142-06-15-01-1
Omišalj, 17. kolovoza 2015. godine
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ
Predsjednik
  Krešimir Kraljić, v.r.

    

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije