Aktiviraj

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme - Viši stručni suradnik 2 za proračun i financije i podaci vezani uz oglas

 
REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OMIŠALJ
UPRAVNI ODJEL
 
KLASA:112-01/15-01/5
URBROJ:2142-06-15-01-1
Omišalj, 17. kolovoza 2015. godine
 
 
Pročelnica Upravnog odjela Općine Omišalj, na temelju članaka 18. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” broj 86/08 i 61/11, u daljnjem tekstu: Zakon), objavljuje
 
OGLAS
 
za prijam u službu na određeno vrijeme od 6 mjeseci, uz obvezni probni rad od 2 mjeseca, radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao u Upravnom odjelu Općine Omišalj, na  radno mjesto:
- Viši stručni suradnik 2 za proračun i financije: 1 izvršitelj/izvršiteljica
 
Posebni uvjeti:
- magistar ili stručni specijalist ekonomske struke;
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;
- položen državni stručni ispit;
- znanje najmanje jednog stranog svjetskog jezika (engleski, njemački ili talijanski);
- poznavanje rada na računalu.
 
Osobama s akademskim ili stručnim nazivom odnosno s akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (''Narodne novine'' broj 107/07 i 118/12), stečeni akademski ili stručni naziv odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim i stručnim nazivom ili akademskim stupnjem, u skladu s člankom 14. navedenog Zakona.
         
Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. Zakona (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima). U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.
Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.
Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit.
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, u kojem slučaju ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju i/ili intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.
Na web stranici Općine Omišalj www.omisalj.hr objavit će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područja provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.
Na istoj web stranici i oglasnoj ploči Općine Omišalj na adresi Prikešte 13, Omišalj, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere, kao i lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa i koji se pozivaju na pisano testiranje.
                         
Kandidati / kandidatkinje obvezni su uz prijavu priložiti:
- životopis,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice),
- izvornik ili presliku diplome kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim oglasom,
- dokaz o radnom stažu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
- dokaz o traženom radnom iskustvu od najmanje 1 godine na odgovarajućim poslovima (potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslika ugovora o radu, rješenja i sl. iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo u trajanju od najmanje 1 godine na poslovima tražene stručne spreme i struke),
- ukoliko kandidati imaju položen državni stručni ispit dužni su dostaviti dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslika uvjerenja odnosno svjedodžbe),
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca),
- vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona (izjavu nije potrebno ovjeravati),
- dokaz o poznavanju jednog stranog svjetskog jezika (preslika svjedodžbe, uvjerenja, potvrde, indeksa i sl.),
- vlastoručno potpisanu izjavu o poznavanju rada na računalu (izjavu nije potrebno ovjeravati).
 
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.
 
Pisane prijave na oglas, vlastoručno potpisane od strane podnositelja prijave, s navedenom kontakt adresom i telefonskim brojem, te dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa, neposredno u Općinu Omišalj ili preporučeno putem pošte na adresu: Općina Omišalj, Prikešte 13, 51513 Omišalj, s naznakom „Oglas za prijam u službu Višeg stručnog suradnika 2 za proračun i financije''.
Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas, te joj se o tome dostavlja pisana obavijest. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.
 
 

                                                                                                 Općina Omišalj 

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije