Odluka o poništenju oglasa

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OMIŠALJ
UPRAVNI ODJEL
 
KLASA: 112-01/15-01/4
URBROJ: 2142-06-15-01-7
Omišalj, 04. rujna 2015. godine
 
Na temelju članka 24. stavka 5., a u vezi sa člankom 29. stavkom 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), Pročelnica Upravnog odjela Općine Omišalj, u postupku prijma u službu na određeno vrijeme višeg stručnog suradnika 1 za prostorno uređenje i komunalno gospodarstvo, dana 04. rujna 2015. godine donosi
 
 
O D L U K U
O PONIŠTENJU OGLASA
 
I.
 
Poništava se Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme od 6 mjeseci, uz obvezni probni rad od 2 mjeseca, radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao u Upravnom odjelu Općine Omišalj, na radno mjesto Viši stručni suradnik 1 za prostorno uređenje i komunalno gospodarstvo: 1 izvršitelj/izvršiteljica, KLASA: 112-01/15-01/4, URBROJ: 2142-06-15-01-1 od 13. kolovoza 2015. godine.
 
Oglas je objavljen pri Zavodu za zapošljavanje, Ispostava Krk dana 13. kolovoza 2015. godine te na web stranici i oglasnoj ploči Općine Omišalj. Obavijest o oglasu objavljena je i u Novom listu od 14. kolovoza 2015. godine.  
 
II.
 
Protiv ove Odluke o poništenju oglasa nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova, sukladno članku 24. stavku 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
 
III.
 
Ova Oduka stupa na snagu danom donošenja.


                                                                                                          Pročelnica
                                                                                                      Maja Mahulja, v.r.
 

    

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije