Poziv za 21. sjednicu Općinskog vijeća

 

            REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
                OPĆINA OMIŠALJ
                OPĆINSKO VIJEĆE
 
KLASA: 021-05/15-01/6
URBROJ: 2142-06-15-01-1
Omišalj, 11. rujna 2015. godine
 
 
Na temelju članka 72. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13)
 
                 S A Z I V A M
 
21.  sjednicu Općinskog vijeća Općine Omišalj za
17. rujna 2015. godine (četvrtak) u 19.00 sati u vijećnici Općine Omišalj
 
Za sjednicu predlažem sljedeći:
 
D  N  E  V  N  I      R  E  D
 
1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2015. godinu
2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za kulturu Općine Omišalj, u likvidaciji, za 2015. godinu
3. Izvještaj o radu Općinske načelnice Općine Omišalj za razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine
4. Prijedlog odluke o visini sredstava koja nositelji prava vlasništva na nekretninama osiguravaju za katastarsku izmjeru na području općine Omišalj
5. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola te studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija
6. Prijedlog odluke o korištenju dijela sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak koji je ostvaren na području općine Omišalj za realizaciju kapitalnih projekata izgradnje:
    a) dječjeg vrtića u Omišlju
    b) tržnice u Omišlju
7. Prijedlog programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2015. godinu
8. Prijedlog uređenja međusobnih prava i obveza u vezi projektiranja i gradnje nerazvrstane ceste
9. Prijedlog sporazuma o korištenju vrtićkog objekta
 
Napomena:
Članovima Vijeća dostavlja se zapisnik sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj na usvajanje.
Molimo vas da eventualni izostanak javite na br. tel. 661-970.
 
                                                                                           Predsjednik
                                                                                      Krešimir Kraljić, v.r.
 
 
- Temeljem članka 94. stavka 3. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13), građani i predstavnici zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća pod uvjetom da svoj dolazak najave osobno, telefonom, odnosno dostave faksom, elektroničkom poštom ili pisanim putem Upravnom odjelu Općine Omišalj najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice. -

    

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije