Gradnja groblja

Za veći dio zemljišta potrebnog za izgradnju – proširenje groblja sklopljeni su ugovori  za otkup, a u najskorije vrijeme očekuje se sklapanje ugovora  za preostali dio. Podnesen je zahtjev Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom za prijenos vlasništva nad česticom u vlasništvu RH. U proračunu za 2015. godinu planirana su sredstva u iznosu od 780.000,00 kuna, od čega je za otkup predviđeno 462.000,00 kuna. Preostala sredstva predviđena su kao inicijalna sredstva za početak gradnje na proširenju groblja - 1. faza. Vrijednost radova 1. faze procijenjena je na 3,3 milijuna kuna. 

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije