Poziv za 22. sjednicu Općinskog vijeća

 

            REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
             OPĆINA OMIŠALJ
            OPĆINSKO VIJEĆE
 
KLASA: 021-05/15-01/7
URBROJ: 2142-06-15-01-1
Omišalj, 30. listopada 2015. godine
 
Na temelju članka 72. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13)
 
S A Z I V A M
 
22.  sjednicu Općinskog vijeća Općine Omišalj za
05. studenog 2015. godine (četvrtak) u 18.00 sati u vijećnici Općine Omišalj
 
Za sjednicu predlažem sljedeći:
 
D  N  E  V  N  I      R  E  D
 
1. Izvješće o poslovanju Društva PESJA-NAUTIKA d.o.o. za 2014. godinu i razdoblje od 01.01.2015. do 30.06.2015. godine
2. a) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Proračuna Općine Omišalj za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu
b) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
c) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
d) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2015. godinu
e) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi za 2015. godinu
3.  Prijedlog drugih izmjena Plana razvojnih programa za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu
4.  Davanje suglasnosti na Prijedlog prvih izmjena i dopuna Financijskog plana Centra za kulturu općine Omišalj, u likvidaciji, za 2015. godinu
5.  Prijedlog drugih izmjena Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Omišalj za 2015. godinu
6.  Prijedlog prvih izmjena i dopuna Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2015. godinu
7.  Prijedlog odluke o prihvaćanju Završnog likvidacijskog izvješća Centra za kulturu općine Omišalj, u likvidaciji, i davanju razrješnice likvidatoru
8. Prijedlog odluke o plaći, naknadi i drugim pravima Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Omišalj
9. Prijedlog odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova na području općine Omišalj
10. Prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite
 
Napomena:
Članovima Vijeća dostavlja se zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj na usvajanje.
Molimo vas da eventualni izostanak javite na br. tel. 661-970.
 
                                                                                           Predsjednik
                                                                                     Krešimir Kraljić, v.r.
 
 
- Temeljem članka 94. stavka 3. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13), građani i predstavnici zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća pod uvjetom da svoj dolazak najave osobno, telefonom, odnosno dostave faksom, elektroničkom poštom ili pisanim putem Upravnom odjelu Općine Omišalj najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice.-
grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije