Zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća

Z A P I S N I K
 
sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj održane 17. rujna 2015. godine u vijećnici Općine Omišalj, s početkom u 19.00 sati.
Sjednicu otvara i vodi predsjednik Općinskog vijeća Krešimir Kraljić i utvrđuje da sjednici prisustvuju ovi članovi Vijeća: Nikola Brozić, Nikola Dapčić, Nikola Dujmović, Josip Đurđević, Miljenka Justić, Dunja Mihelec, Razim Muratović, Zdravko Radović i Darko Žuvić.
 
Sjednici prisustvuju i:
- mr.sc. Mirela Ahmetović, Općinska načelnica Općine Omišalj,
- Ranko Špigl, zamjenik Općinske načelnice Općine Omišalj,
- iz Upravnog odjela: Pročelnica Maja Mahulja i voditelji odsjeka Ana Cetina i Snježana Baždarić, te viši stručni suradnik za pravne poslove Valentina Marohnić,
- Dolores Pujas-Majurec, Ida Tintor i Anto Trogrlić, građani, po prethodnoj najavi sukladno Poslovniku,
- Ema Čišić, za Glasnik Općine Omišalj,
- Alija Durić, predstavnik bošnjačke nacionalne manjine u Općini Omišalj.
 
Vijeće je usvojilo zapisnik sa 20. sjednice Općinskog vijeća od 09. srpnja 2015. godine.
             
 
VIJEĆNIČKA PITANJA
 
Darko Žuvić postavio je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Imam pitanje u vezi ceste koja ide prema Vozu i trase JANAF-a. Tamo postoje 3,4 udarne rupe koje su duboke i velike, a dosta turista i turističkih autobusa prolazi onuda. Da li se može po tom pitanju nešto napraviti, da se to malo uredi?“
Općinska načelnica ovlastila je na odgovor Pročelnicu Upravnog odjela, a koja je odgovorila da je cesta prema Vozu nerazvrstana cesta, što znači da mi imamo dužnost obnavljati ju, ali da bi ju održavali i pokrpali rupe moramo imati osigurana potrebna sredstva u Proračunu. Ukoliko tih sredstava bude, svakako ćemo voditi računa da se to popravi.
Na vijećnikovo pitanje tko bi bio odgovoran u slučaju da se dogodi nesreća, npr. puknuće na autobusu koje je jako skupo? Jer smatra da bi se to moglo sanirati na jednostavan način i da bi puno više koštalo da se dogodi nezgoda, nego što bi koštali sami radovi.
Općinska načelnica odgovorila je da je to jako dugačka i zahtjevna cesta i da nije vjerojatno da će Općina ikada imati dovoljno sredstava da ju u potpunosti uredi, da zaista bude sigurna. Onaj tko ima najviše koristi od te ceste i koji je najviše devastirao taj dio, ne brine o tome, te ćemo mi morati pokrpati tu rupu da se takva nesreća ne bi dogodila, ali ne iz razloga što Općina odgovara već zato što takva nesreća može prouzrokovati nečiju ozljedu. Inače, na samom početku ceste stoji oznaka da se cesta koristi na vlastitu odgovornost. Također je napomenula da pretpostavlja da je zbog ukidanja trajektnog pristaništa navedena cesta od državne postala lokalna.
2. „Da li se može nešto poduzeti po pitanju parka Dubec koji je devastiran, pa je nakon toga uređen, pa opet devastiran i tako nekoliko puta? Možda putem policajaca i zaštitara koji su tu preko ljeta. Da policija prođe šetnicom i vidi ili pronađe bilo kakav trag.“
Općinska načelnica je ovlastila na odgovor Pročelnicu Upravnog odjela, a koja je odgovorila da je točno da tijekom ljetnih mjeseci imamo ugovorenu zaštitu javnih površina sa t.d. SECURITAS od 01.06. do 01.10. i da je ugovorom točno određeno koje površine su dužni obilaziti. Nakon prve devastacije parka bili su upozoreni i SECURITAS i policija kako bi se pojačao obilazak tog prostora, međutim nemoguće je cijelo vrijeme biti na tom području.
 
Miljenka Justić postavila je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Tko propisuje kako će se iscrtati oznake po kolniku? Konkretno, u Ulici kralja Tomislava kod autobusne stanice u Kijcu, kod skretanja za naselje. Napravljene su oznake na kolniku koje nikako nisu u skladu sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama. Iscrtan je znak stop prema kojemu ljudi ne mogu postupati jer ne odgovara situaciji. Molim da oni koji budu dalje odlučivali o oznakama, u nastavku Ulice kralja Tomislava, da se konzultiraju sa strukom.“
Općinska načelnica je ovlastila na odgovor zamjenika Ranka Špigla, a koji je odgovorio da projektant ceste radi prometno rješenje te da misli da je to napravljeno sukladno projektu, ali da detalje ne zna. Ako postoje anomalije konzultirat će projektanta, a zajedno sa članicom vijeća obići će navedeno područje.
2. „Da li naš komunalni redar, koji je ujedno i prometni redar, ima ingerenciju maknuti autobuse (turističke s jednodnevnim izletima) s određenih površina gdje se ti autobusi parkiraju. Ovo ljeto su autobusi na jednodnevnim izletima bili parkirani posvuda (na ulazu u ulice, na raskrižjima i uz cestu). Već smo govorili o tome da bi trebalo odrediti površinu na koju bi se autobusi mogli parkirati te im eventualno i naplatiti nešto. Na ovaj način ti autobusi ugrožavaju sigurnost prometa.“
Općinska načelnica ovlastila je na odgovor Pročelnicu Upravnog odjela, a koja je ovlastila voditeljicu Odsjeka, Snježanu Baždarić. Ona je napomenula da je komunalni redar u više navrata ove sezone pozivao policiju i upozoravao ih na navedenu situaciju. Bilo je predviđeno da se autobusi parkiraju na području Krčina, maknuli smo zabranu, međutim vozači nisu shvatili gdje je to područje. U planu je sljedeće godine organizirati regulaciju prometa na način da se stave oznake i da se to na vidljivom mjestu istakne kako bi vozači bili upozoreni i usmjereni ka parkiralištu.
 
Dunja Mihelec postavila je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Počela je nova školska godina i javio se problem jer je ukinuta je jedna školska autobusna  linija poslije petog sata i roditelji se žale. Znamo da prijevoznika ne biramo mi nego da se to rješava na nivou Županije i da je ove godine umjesto Autotransa izabrana karlovačka prijevoznička tvrtka, ali nešto tu nije dobro posloženo i djeca imaju praznog prostora. Da li je moguće da se uputi zahtjev, odnosno molba za liniju prema Njivicama – Kijcu? Treba ispitati situaciju i vidjeti što se po tom pitanju može poduzeti. Održano je i vijeće roditelja koji su podnijeli pritužbe jer smatraju da je to veliki problem, te na takve pritužbe roditelja treba odgovoriti.“
Općinska načelnica je odgovorila da je Općina reagirala na pritužbe roditelja, ali da objava natječaja za prijevoznika nije u našoj nadležnosti. Kao i do sad, Županija je ta koja financira autobusne linije. Prijašnjih godina Autotrans je vozio školsku djecu temeljem pokaznih karata i djeca su se mogla voziti bilo kojom linijom jer je bio blagonaklon prema otočkim školama. Ove godine, na temelju provedenog postupka javne nabave koji je provela Županija, djecu vozi karlovačka tvrtka te su uspostavljene dvije linije. 4-5 učenika u prosjeku biva zakinuto za treću liniju, jer imaju pet sati. Za te učenike je osigurano 45 minuta čuvanja s učiteljicom u kojem vremenu oni pišu zadaću, odnosno ponavljaju i uče gradivo koje su tog dana učili. Međutim, postoji dodatni problem koji je u postupku rješavanja, a to su izvanredne aktivnosti učenika. Prošlih godina su učenici nakon nastave odlazili kući i vraćali se Autotransom na izvanredne aktivnosti, što sada ne mogu. Iz tog razloga je za 25 učenika koji pohađaju izvanrednu nastavu, zatražena ponuda Autotransa za mjesečnu kartu upravo na toj liniji koja bi njima odgovarala. Čeka se da Autotrans dostavi ponudu koja će se prihvatiti i financirati ili iz proračuna Županije ili ćemo mi kao Općina pomoći roditeljima. Problem se rješava i riješit će se.“
2. „Drugo pitanje vezano je za novu situaciju od našeg zadnjeg susreta, a to je Dina Petrokemija u stečaju. Da li Dina u stečaju, zajedno sa stečajnom upraviteljicom poduzima ikakve radnje na koje mi ukazujemo već jako dugo vremena, da li se po tom pitanju išta promijenilo i može li se od nje tražiti očitovanje o daljnjim akcijama po pitanju zbrinjavanja kemikalija?“
Općinska načelnica je odgovorila da je Općina dobila na znanjedopis koji je stečajna upraviteljica DINA Petrokemije uputila svim nadležnim institucijama, o uočenom činjeničnom stanju u DINI. Nakon toga dobili smo na znanje dopis državnog odvjetništva. Dopis se nalazi u Općini i na raspolaganju je svima.
 
Josip Đurđević postavio je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1.  „Što se tiče završetka radova na Ćufu, na kolektoru, zanima me kada će biti pušten u rad i da li će cesta biti ograničena za promet kamionima ili će biti rampa, jer se sada već svašta tamo događa? Zanima me da li će tamo biti postavljena rampa i ograničen promet i u kojoj fazi je završetak radova?“
Općinska načelnica ovlastila je na odgovor Pročelnicu Upravnog odjela, a koja je ovlastila voditeljicu Odsjeka, Snježanu Baždarić. Ona je napomenula da su radovi na kolektoru Ćuf u završnoj fazi. Početak rada, odnosno puštanje u pogon ovisi i o radovima koji se tiču uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Krk. Sredinom listopada je moguće puštanje u rad. Što se tiče zatvaranja prometnice, ne zna da li će do toga doći.
Vijećnik je upozorio na moguće kampere kojih će biti sve više kada se cesta asfaltira, te ujedno zamolio da se inzistira na tome da t.d. Ponikve postavi rampe i da se dobije elektronska kartica, a da se šetnica normalno ostavi.
2. „Što se tiče dugova prema Općini Omišalj, to će biti moje pitanje na svakoj sjednici Vijeća. Prošli put je utvrđeno da je naplaćeno 496.000,00 kn, provedeno je 7 ovrha, poslane su opomene pred ovrhu. Zanima me da li je taj broj povećan i da li je naplata u ovih mjesec, dva od kako se nismo sastali, povećana?“
Općinska načelnica je odgovorila da imamo velikih problema sa dugovanjima prema Općini Omišalj. Na popisu dužnika su imena čak i iz sastava ovoga Vijeća: Otulić Boris, Verbić Marko, Rukavina Denis, Otulić Ivan, Hoteli Njivice, Kedžo, Mikić...Ono što je važno je da Dunja Mihelec u sastavu Odbora za proračun i financije na tjednoj bazi radi na naplati tih dugova i sve snage se ulažu u to da se maksimalno naplate potraživanja. Vrlo rado ću vam, ukoliko držite potrebnim, uputiti pisani odgovor na ovo pitanje.
Vijećnik je napomenuo da su u prošlom sazivu bili objavljeni dužnici na oglasnim pločama te da bi to mogli učiniti i sada jer se ne smije dozvoliti da se dugovi ne naplate.
Općinska načelnica je napomenula da se radi na tome i da se, naravno, uzima u obzir i imovinsko i socijalno stanje dužnika, te da se prihvaćaju i otplate dugova na rate. Odbor za proračun i financije će i ove godine podnijeti izvješće sa rezultatima rada te će opet biti prijedlog da se zaustavi kašnjenje i da se ide sa objavom dužnika. Postoje općine koje su to već učinile, a na Vijeću je da li će to prihvatiti ili ne.
Krešimir Kraljić napomenuo je da objava dužnika ne donosi ništa, da postoje zakonske mogućnosti kako naplatiti dugove te da ako se podnose izvješća o dugovima, onda se trebaju navesti i konkretne mjere koje su poduzete.
 
Nikola Dapčić  postavio je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Zanima me da li funkcionira azil za životinje u Njivicama? U razgovoru sam već više puta čuo od mještana ulice Draga u Njivicama da negoduju zbog previše mačaka koje po tuđim dvorovima hrani gospođa Lesica, koja je član udruge Felix. Mještani su se počeli pripremati da napišu peticiju, da li se to može riješiti?“
Općinska načelnica odgovorila je da do danas nema informaciju da navedeni azil ne funkcionira. U razgovoru sa gospođom Spicijarić, koja je vrlo aktivna po tom pitanju, saznala je da azil funkcionira. Također, preko facebook stranice prati što se sve dešava, kao i preko bliskih ljudi. Ono što nedostaje azilu jesu sredstva. Što se tiče hranjenja mačaka nema navedenu informaciju, te napominje da je u vezi sa pretjeranom količinom mačaka lutalica, konkretno u Omišlju, Općina zaprimila prijave stanovnika i izašao je veterinar te neke mačke ulovio te ih zbrinuo na način koji je propisan. Ako se do sada nitko nije javio po tom pitanju vjerojatno ništa nije učinjeno, ali sada raspolažemo tom informacijom pa ćemo probati na neki način to riješiti.
2. „Da li je Općinska načelnica ili predsjednik Vijeća nešto poduzeo u vezi člana Odbora za kulturu, sport i društvene djelatnosti protiv kojeg je podnesena kaznena prijava zbog napada?“
Općinska načelnica odgovorila je da joj je to prva informacija i da bi voljela znati detalje o navedenom.
Josip Đurđević je rekao da se priča da je došlo do incidenta dok je bio turnir u boćama povodom Male Gospoje. Poznati drogeraš, bivši ili je još uvijek drogeraš, dolazio je tamo i pravio probleme. Vijećnik je bio prisutan kada ga je član Odbora Željko Barešić zamolio da se makne. Kada je otišao, ovaj se ponovno vratio, derao se, bilo je puno turista i ljudi su ga rukama odnijeli. Kad je došla policija on je rekao da su ga ti ljudi istukli, a ja sam vidio da ga nitko nije udario. Radi se o Ivanu Periću. Odbor za kulturu, sport i društvene djelatnosti reagirat će sukladno razvoju ovog događaja, međutim do danas nema vjerodostojne informacije o pokretanju, a kamoli završetku postupka.
 
Razim Muratović postavio je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Kada se definitivno otvara dječji vrtić?“
Općinska načelnica ovlastila je zamjenika Ranka Špigla na odgovor, a koji je odgovorio da je dječji vrtić gotov. Za njega je napisana uporabna dozvola i napisan je protokol. Glavni građevinar Lavčević je predao vrtić općini Omišalj. Pošto je vrtić još uvijek u sastavu d.v. Katarina Frankopan Krk, matični vrtić je raspisao natječaj o dodatnom osoblju koje još uvijek nedostaje i kada sve to bude provedeno vrtić će se otvoriti i djeca će doći u vrtić. Bit će i drugo otvaranje vrtića na koje će navodno doći i premijer, a kada će to biti ovisi o protokolu. Datum još ne znamo.“
Općinska načelnica nadodala je da d.v. Katarina Frankopan mora dobiti dozvolu državnog ureda, mora ispuniti pedagoške standarde. Natječaji za radna mjesta su u toku i čeka se da se dovrši natječajna procedura.
2. „Da li je moguće za sljedeću sezonu raspisati natječaj za koncesiju za prijevozno sredstvo kojim bi se povezala Pesja i kamp, te ga pripremiti na vrijeme. To je inicijativa par ugostitelja koji bi bili voljni subvencionirati prijevoz, pa da im se uputi dopis za sljedeću sezonu u vezi navedenog. Općina ne bi trebala postaviti neke astronomske, već simbolične cijene.“
Općinska načelnica ovlastila je na odgovor Pročelnicu Upravnog odjela, a koja je odgovorila da Općina ima loše iskustvo u vezi navedenog jer je ove godine tražila i kontaktirala u više navrata gospodina koji ima vlakić i iako je obećavao da će doći na sastanak, ipak nije. Nažalost interesa nije bilo, ali to ne znači da ne možemo pokušati ponovno.
Vijećnik je napomenuo da bi svejedno bilo dobro da se raspiše natječaj te da Općina ne može predvidjeti koliko tko može zaraditi i koliko je to isplativo.
Krešimir Kraljić napomenuo je da Općina za raspisivanje natječaja ima troškove i da se to ne isplati ako se nitko ne javi. Da je netko zainteresiran držati vlakiće, javio bi se u općinu i natječaj bi bio raspisan.
 
Zdravko Radović postavio je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Zanima me da li je ovo konačno prometno rješenje za školu i dječji vrtić. Kako je rekla gospođa Justić, onaj tko ga je radio baš se i ne razumije u struku. Da li to netko kontrolira i da li ona cesta spada pod ingerenciju policije, da li tu policija ureduje?“
Općinska načelnica ovlastila je na odgovor zamjenika Ranka Špigla, a koji je odgovorio da to nije konačno rješenje. Ta cesta još uvijek nije puštena u promet u potpunosti jer su znakovi koliko zna pokriveni. Na vijećnikov komentar da su znakovi sa prvim danom škole otkriveni i na pitanje da li imamo namjeru popraviti cestu, Ranko Špigl je odgovorio da je dobro da se ljudi polako privikavaju na novo rješenje. To će biti prijelazno rješenje koje će trajati samo dok vrtić radi. Autobus iskrcava školsku djecu na autobusnom stajalištu, a što se tiče vrtićke djece, vrijeme za vrtićku djecu je dogovoreno sa vrtićem, kada su špice dolazaka i odlazaka u vrtić - od 7,30 do 9,00 sati i popodne od 15,00 do 16,00 sati. Cesta će se napraviti, u ingerenciji je policije i policija je dala suglasnost na ovo prometno rješenje.
2. „Prošle su dvije godine od kako smo osnovali odbore, pa da li mogu dobiti spisak koliko je koji odbor imao sastanaka. Molim odgovor u pisanom obliku.“
Općinska načelnica odgovorila je potvrdno.
 
Krešimir Kraljić postavio je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Molim podatke o nekretninama, odnosno prostorima u Općinskom vlasništvu, njihovim korisnicima i stanju navedenih prostora, u pisanom obliku.“        
Općinska načelnica odgovorila je da će odgovor biti dostavljen.
2. „Kao predsjednica Turističke zajednice, da li imate rezultate ove turističke sezone, barem ovog djela do sad i kakvi su?“
Općinska načelnica odgovorila je da ima rezultate te da su rezultati dobri. Podaci o tome su izašli u općinskom Glasniku, a posjećenost je oko 5% veća nego lani. Njivice vuku te rezultate, ali na čitavom otoku su rezultati jako dobri. U neposrednom kontaktu sa ugostiteljima i sa direktorima, kao npr. sa gosp. Tudorovićem, informirana je da nikad nije bila bolja sezona i da su svi rekli da su jako zadovoljni ovogodišnjim prometom.
 
Na prijedlog Općinske načelnice u dnevni red uvrštena je sljedeća točka:
„Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 2 – Njivice“
 
Vijeće je zatim jednoglasno utvrdilo sljedeći
 
D  N  E  V  N  I      R  E  D
 
1.   Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2015. godinu
2.   Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za kulturu Općine Omišalj, u likvidaciji, za 2015. godinu
3.   Izvještaj o radu Općinske načelnice Općine Omišalj za razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine
4.   Prijedlog odluke o visini sredstava koja nositelji prava vlasništva na nekretninama osiguravaju za katastarsku izmjeru na području općine Omišalj
5.   Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola te studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija
6.   Prijedlog odluke o korištenju dijela sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak koji je ostvaren na području općine Omišalj za realizaciju kapitalnih projekata izgradnje:
a) dječjeg vrtića u Omišlju
b) tržnice u Omišlju
7.   Prijedlog programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2015. godinu
8. Prijedlog uređenja međusobnih prava i obveza u vezi projektiranja i gradnje nerazvrstane ceste
9.   Prijedlog sporazuma o korištenju vrtićkog objekta
10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 2 - Njivice
___ . ___
 
Vijeće je zatim prešlo na rad prema utvrđenom dnevnom redu.
 

Točka 1.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2015. godinu
        
Članovima Vijeća Polugodišnji izvještaj dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U raspravi su sudjelovali: Dunja Mihelec i Josip Đurđević.
 
Dunja Mihelec je u ime Odbora za proračun i financije napomenula da je Odbor pregledao Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna i da je u potpunosti suglasan sa Izvještajem. Ujedno je napomenula da se situacija u 7. i 8. mjesecu značajno promijenila i da je bolja.
Josip Đurđević je u ime Odbora za kulturu, sport i društvene djelatnosti napomenuo da je Odbor također zadovoljan izvještajem i da nema primjedbi.
 
Vijeće je, nakon  rasprave, sa 8 glasova za i 2 suzdržana glasa, usvojilo Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2015. godinu.
 
Točka 2.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za kulturu Općine Omišalj,
u likvidaciji, za 2015. godinu
 
Članovima Vijeća Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
 
Vijeće je, bez rasprave,sa 8 glasova za i 2 suzdržana glasa, usvojilo Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za kulturu Općine Omišalj, u likvidaciji, za 2015. godinu.
Točka 3.
Izvještaj o radu Općinske načelnice Općine Omišalj
za razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine
        
Članovima Vijeća Izvještaj o radu Općinske načelnice dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Izvještaj je podnijela Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U raspravi su sudjelovali: Dunja Mihelec, Maja Mahulja, Miljenka Justić, Krešimir Kraljić i Mirela Ahmetović.
 
Vijeće je, nakon rasprave,sa 8 glasova za i 2 suzdržana glasa, usvojilo Izvještaj o radu Općinske načelnice Općine Omišalj za razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine, te donijelo sljedeći zaključak:
 
1. Zatražit će se od društava koja su u 100% vlasništvu Općine Omišalj da, uz izvješća koja su po zakonu dužna podnositi, Općinskom vijeću Općine Omišalj dva puta godišnje podnesu polugodišnji izvještaj o svom radu.
 
Točka 4.
Prijedlog odluke o visini sredstava koja nositelji prava vlasništva na nekretninama osiguravaju za katastarsku izmjeru na području općine Omišalj
 
Članovima Vijeća Prijedlog odluke s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U raspravi su sudjelovali: Krešimir Kraljić, Zdravko Radović, Maja Mahulja, Valentina Marohnić, Dunja Mihelec i Mirela Ahmetović.
 
Krešimir Kraljić je u ime Odbora za statutarno-pravna pitanja napomenuo da je Odbor pregledao predmetni Prijedlog odluke i dao pozitivno mišljenje.
 
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o visini sredstava koja nositelji prava vlasništva na nekretninama osiguravaju za katastarsku izmjeru na području općine Omišalj.  
Točka 5.
Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola te studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija
        
Članovima Vijeća Prijedlog odluke s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U raspravi su sudjelovali: Miljenka Justić i Mirela Ahmetović.
 
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno, donijelo Odluku o stipendiranju učenika srednjih škola te studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija.
  
Točka 6.
Prijedlog odluke o korištenju dijela sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak koji je ostvaren na području općine Omišalj za realizaciju kapitalnih projekata izgradnje:
a) dječjeg vrtića u Omišlju
b) tržnice u Omišlju
        
Članovima Vijeća materijal za ovu točku dnevnog reda dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
        
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo:
a) Odluku o korištenju dijela sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak koji je ostvaren na području općine Omišalj za realizaciju kapitalnog projekta izgradnje dječjeg vrtića u Omišlju i
b) Odluku o korištenju dijela sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak koji je ostvaren na području općine Omišalj za realizaciju kapitalnog projekta izgradnje tržnice u Omišlju.
  
Točka 7.
Prijedlog programa utroška sredstava naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2015. godinu
 
Članovima Vijeća Prijedlog programa s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
 
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno, donijelo Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2015. godinu.
           
(Vijećnik Nikola Dapčić napustio je sjednicu.)
 
Točka 8.
Prijedlog uređenja međusobnih prava i obveza
u vezi projektiranja i gradnje nerazvrstane ceste
 
Članovima Vijeća materijal za točku dnevnog reda dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U raspravi su sudjelovali: Zdravko Radović, Krešimir Kraljić, Valentina Marohnić, Mirela Ahmetović i Nikola Dujmović.
 
Vijeće je, nakon rasprave,sa 7 glasova za i 1 suzdržanim glasom,prihvatilo prijedlog uređenja međusobnih prava i obveza u vezi projektiranja i gradnje nerazvrstane ceste.
  
Točka 9.
Prijedlog sporazuma o korištenju vrtićkog objekta
 
Članovima Vijeća Prijedlog sporazuma dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U raspravi su sudjelovali: Dunja Mihelec, Krešimir Kraljić, Mirela Ahmetović, Maja Mahulja i Nikola Brozić.
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno donijelo Sporazum o korištenju vrtićkog objekta, s time da je utvrdilo otkazni rok u trajanju od 60 dana, računajući od dana dostave otkaza drugoj strani Sporazuma. 
Točka 10.
Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izradi izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja 2 – Njivice
 
Članovima Vijeća Prijedlog odluke uručen je na sjednici.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U raspravi su sudjelovali: Zdravko Radović, Krešimir Kraljić, Mirela Ahmetović, Dunja Mihelec i Nikola Dujmović.
 
Vijeće je, nakon  rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o izmjeni Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 2 – Njivice.
 
 
Ovime je iscrpljen dnevni red sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj.
 
 
Sjednica je zaključena u 20,51 sati.
 
 
KLASA: 021-05/15-01/6
URBROJ: 2142-06-15-01-2
 
          Zapisnik vodila:                                                                    Predsjednik
                                                                                       Općinskog vijeća Općine Omišalj

     Valentina Marohnić, v.r.                                                        Krešimir Kraljić, v.r. 

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije