Poziv za 23. sjednicu Općinskog vijeća

           REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
                OPĆINA OMIŠALJ
               OPĆINSKO VIJEĆE
 
KLASA: 021-05/15-01/9
URBROJ: 2142-06-15-01-1
Omišalj, 25. studenog 2015. godine
 
Na temelju članka 72. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13)
 
S A Z I V A M
 
23. sjednicu Općinskog vijeća Općine Omišalj za
30. studenog 2015. godine (ponedjeljak) u 18.00 sati u vijećnici Općine Omišalj
 
 
Za sjednicu predlažem sljedeći:
 
D  N  E  V  N  I      R  E  D
 
1. Izvješće o poslovanju Ponikve voda d.o.o., Ponikve eko otok Krk d.o.o. i Ponikve usluga d.o.o.
2. a) Prijedlog Proračuna Općine Omišalj za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu           
b) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
c) Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
d) Prijedlog Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2016. godinu
e) Prijedlog Programa javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi za 2016. godinu
3. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Općine Omišalj za 2016. godinu
4. Prijedlog Plana razvojnih programa za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu
5. Prijedlog Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Omišalj za 2016. godinu
6. Prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2016. godinu
7. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2016. godinu
8. Prijedlog Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba od   interesa za opće dobro koje provode udruge
9. Prijedlog odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
10. Prijedlog odluke o načinu financiranja rada predstavnika nacionalnih manjina u Općini Omišalj
11. Izmjene Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području općine Omišalj za razdoblje od 2014. do 2016. godine
 
Napomena:
Za točku 1. bit će podnijeto usmeno izvješće.
Materijal za točku 2.a i točku 4. članovima Vijeća dostavljen je 13.11.2015. godine.
Članovima Vijeća dostavlja se zapisnik sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj na usvajanje.
Molimo vas da eventualni izostanak javite na br. tel. 661-970.
 
                                                                                           Predsjednik
                                                                                      Krešimir Kraljić, v.r.
 
 
- Temeljem članka 94. stavka 3. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13), građani i predstavnici zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća pod uvjetom da svoj dolazak najave osobno, telefonom, odnosno dostave faksom, elektroničkom poštom ili pisanim putem Upravnom odjelu Općine Omišalj najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice.-
 

    

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije