Poziv za 24. sjednicu Općinskog vijeća

           REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
               OPĆINA OMIŠALJ
              OPĆINSKO VIJEĆE
 
KLASA: 021-05/15-01/10
URBROJ: 2142-06-15-01-1
Omišalj, 11. prosinca 2015. godine
 
Na temelju članka 72. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13)
 
S A Z I V A M
 
24. sjednicu Općinskog vijeća Općine Omišalj za
17. prosinca 2015. godine (četvrtak) u 18.00 sati u vijećnici Općine Omišalj
 
Za sjednicu predlažem sljedeći:
 
D  N  E  V  N  I      R  E  D
 
1. a) Prijedlog trećih izmjena i dopuna Proračuna Općine Omišalj za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu           
b) Prijedlog trećih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
c) Prijedlog trećih izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
d) Prijedlog trećih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2015. godinu
e) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi za 2015.  godinu
2. Prijedlog trećih izmjena Plana razvojnih programa za razdoblje od 2015. do 2017. godine
3. Prijedlog trećih izmjena Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Omišalj za 2015. godinu
4. Prijedlog drugih izmjena i dopuna Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2015. godinu
5. Prijedlog prvih izmjena Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2015. godinu
6. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Omišalj za 2016. godinu
7. Prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Omišalj
8. Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o izmjeni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 2 – Njivice
9. Prijedlog plana davanja koncesija na području općine Omišalj za 2016. godinu
 
Napomena:
Članovima Vijeća dostavlja se zapisnik sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj na usvajanje.
Molimo vas da eventualni izostanak javite na br. tel. 661-970.
 
                                                                                           Predsjednik
                                                                                             Krešimir Kraljić, v.r.
             
 - Temeljem članka 94. stavka 3. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13), građani i predstavnici zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća pod uvjetom da svoj dolazak najave osobno, telefonom, odnosno dostave faksom, elektroničkom poštom ili pisanim putem Upravnom odjelu Općine Omišalj najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice.-

    

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije