Zapisnik sa 23. sjednice Općinskog vijeća

Z A P I S N I K
 
sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj održane 30. studenog 2015. godine u vijećnici Općine Omišalj, s početkom u 18.00 sati.
Sjednicu otvara i vodi predsjednik Općinskog vijeća Krešimir Kraljić i utvrđuje da sjednici prisustvuju ovi članovi Vijeća: Nikola Brozić, Nikola Dapčić, Nikola Dujmović, Josip Đurđević, Miljenka Justić, Dunja Mihelec, Razim Muratović, Vjeran Piršić, Zdravko Radović i Darko Žuvić.
 
Sjednici prisustvuju i:
- mr.sc. Mirela Ahmetović, Općinska načelnica Općine Omišalj,
- Ranko Špigl, zamjenik Općinske načelnice Općine Omišalj,
- Ivica Blažević, predsjednik Mjesnog odbora Omišalj,
- Alija Durić, predstavnik bošnjačke nacionalne manjine u Općini Omišalj,
- Frane Mrakovčić, direktor Ponikve voda d.o.o., Ponikve eko otok Krk d.o.o. i Ponikve usluga d.o.o.,
- iz Upravnog odjela: Pročelnica Maja Mahulja i voditelji odsjeka Ana Cetina i Snježana Baždarić, Jelena Bigović iz Odsjeka za društvene djelatnosti te viši stručni suradnik za pravne poslove Valentina Marohnić,
- Anto Trogrlić i Dolores Pujas-Majurec, po prethodnoj najavi sukladno Poslovniku,
- Ernest Marinković, novinar Glasnika Općine Omišalj.
 
Vijeće je usvojilo zapisnik sa 22. sjednice Općinskog vijeća od 05. studenog 2015. godine.
             
VIJEĆNIČKA PITANJA
 
Darko Žuvić postavio je sljedeće vijećničko pitanje:
 
1. „Budući da idu blagdani zanima me kada će početi uređenje i kićenje u Omišlju i Njivicama?“
Općinska načelnica odgovorila je da će uređenje i kićenje Omišlja i Njivica započeti ovaj tjedan, prema planu kao i svake godine, te da bi do kraja tjedna sve trebalo biti okićeno.
 
Josip Đurđević  postavio je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „ Molio bih da mi se dostave zapisnici od ovog mjeseca o radu komunalnih redara u Njivicama. Vidim da se kod nas dosta radi i da u kontejnere ljudi bacaju šutu, cigle, te se sve to ostavlja i nasred ceste, čak i kod spomenika branitelja. Prvi put sam reagirao, reagirala je i Načelnica i ne znam da li se čistilo, ali sav onaj pijesak se nije očistio. Da bi se to opet ponovilo sada u subotu i nedjelju. Također postoji jedan kompletan boks sa starim griljama, štokovima, vratima, i na to nitko nije reagirao već 15 dana i više. Zanima me da li je to posao komunalnog redara da se to pogleda i očisti. Želim da mi se dostavi dnevnik rada komunalnog redara od ovog mjeseca.“
Općinska načelnica odgovorila je da će se vijećniku dostaviti dnevnik rada komunalnih redara koji pišu detaljna izvješća o svom radu. Napominje da je, što se tiče odlaganja komunalnog otpada kod križa, Općina zahvaljujući vijećniku intervenirala. Ponašanje svih stanovnika nije na nivou koji bi se očekivao, a moguće je i da nisu svi stanovnici Općine informirani da mogu naručiti od Ponikve kontejner za veći otpad. Srećom imamo vijećnike Općine Omišalj koji upozore na vrijeme.
2. „Molim popis korisnika socijalne pomoći u pisanom obliku.“
Općinska načelnica odgovorila je da će se popis dostaviti.
 
Dunja Mihelec postavila jesljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Da li će ove godine biti organiziran doček Nove godine u Omišlju?“
Općinska načelnica odgovorila je da je prije dvije godine bilo dogovaranja da će jedne godine organizaciju dočeka vršiti Babani, a druge godine Omišjanski babani, te da će se potom svake godine izmjenjivati preostale udruge. Nažalost ima informaciju da se udruge nisu odazvale organizaciji dočeka te da će se iz tog razloga, vrlo vjerojatno, organizacija dočeka morati dati ugostiteljima ili nekoj trećoj osobi, ali vjeruje da će organiziranog dočeka Nove godine biti i ove godine.
2. „Da li je riješen problem školske linije nakon petog sata, na koji smo ukazivali na početku školske godine temeljem upita vijeća roditelja?“
Općinska načelnica odgovorila je da je Općina Omišalj uz Primorsko-goransku županiju izdvojila sredstva da se financira i ta dodatna linija. Da li je riječ o liniji iza petog ili šestog sata ne može točno reći, ali zna da su roditelji razgovarali sa ravnateljem i apelirali da se u određeni sat osigura navedena linija. Također je napomenula da postoji još svega par učenika zbog čijih bi izvannastavnih aktivnosti trebalo financirati i treću liniju, međutim to nije moguće. Dvije linije se dakle financiraju iz Proračuna Općine Omišalj i PGŽ.
 
Miljenka Justić postavila jesljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Tko izrađuje detaljan plan čišćenja odnosno održavanja javnih površina koje su pod ingerencijom Pesja Nautike?“
Općinska načelnica odgovorila je da Općina raspolaže sa planom čišćenja koji seže iz mandata bivšeg načelnika Tome Sparožića. Plan nije mijenjan iako je upućivan i Mjesnom odboru Njivice i Mjesnom odboru Omišalj radi eventualnih dopuna i izmjena. Svi zainteresirani koji smatraju da u planu treba nešto promijeniti pozvani su da se jave, iako je upravo mjesni odbor najpozvaniji da predlaže promjene. Napomenula je da se izvršenje plana kontrolira, ali da kad je plan bio dan mjesnom odboru da intervenira s prijedlozima, plan je vraćen i rečeno je da je korektan te da nema potrebe intervenirati. Ako netko želi kao pojedinac nešto izmijeniti, Općina je spremna intervenirati i izvršiti izmjene.
2. „Molila bih da mi se odgovori da li je ikada i kome tj. na koliko adresa poslano upozorenje da su ljudi dužni očistiti i urediti privatne površine, sa upozorenjem o eventualnim sankcijama?“
Općinska načelnica odgovorila je da se postupa sukladno Odluci o komunalnom redu, a prema zapisnicima komunalnih redara. Napomenula je da ne može reći točna imena tj. adrese, ali da su upućivani dopisi vlasnicima kuća da urede svoje okućnice ukoliko one, prema Odluci o komunalnom redu, ugrožavaju javnu površinu. Na pitanje što je sa privatnim površinama Pročelnica Upravnog odjela je nadodala da se prije svega intervenira ako je ugrožena javna površina, a onda ukoliko se radi o neurednoj okućnici. Općinska načelnica je napomenula da se kontrolira ono što je učinjeno na temelju dopisa, ali da se ne ide od kuće do kuće i pregledava okućnice, već se vrši generalni pregled i postupa po pojedinačno prijavljenim slučajevima.
 
Zdravko Radović postavio jesljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Zadnji put postavio sam pitanje u vezi ceste koja ide prema Janafu (kolektor). U odgovoru piše da se problem rješava pa me zanima kako se problem riješio?“
Općinska načelnica ovlastila je na odgovor Snježanu Baždarić, a koja je odgovorila da je Općina Omišalj u dogovoru sa Ponikvom te da će sutra biti održan sastanak na kojem će se točno definirati kojim će se redom problem rješavati. Sastanak će se održati u Općini i Općina će upozoriti Ponikve. Vijećnik je nadodao da 25 dana nije ništa napravljeno po tom pitanju i da se ugrožava promet i javna sigurnost, te da se moglo postaviti stupiće ili smanjiti širinu ceste, radi sigurnosti.
2. „Zanima me za koje i za koliko investicija je u zadnje dvije i pol godine podnijet zahtjev za izdavanje građevinske i lokacijske dozvole? Molim pisani odgovor.“
Općinska načelnica odgovorila je da će se odgovor dostaviti.
 
Vjeran Piršić postavio jesljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Što se tiče izrade strategije razvoja turizma otoka Krka, bio sam na nekim radionicama i moram priznati da nisam baš previše zadovoljan. Da li se može pojačati učešće Općine Omišalj u izradi strategije turizma otoka Krka? Imam dojam da se samo kopira ono što je ranije napravljeno. Molim veću kontrolu izrađivača, jer mislim da je potrebna snažnija intervencija jedinice lokalne samouprave da bismo dobili strateški dokument za turizam.“
Općinska načelnica je odgovorila da će Općina intervenirati.
2. „Vezano za korištenje pješačkih, biciklističkih i sličnih staza, imamo situaciju da se turistima daju karte za vožnju biciklom, šetanje i slično, a mi imamo nerazvrstane staze, ne zna se koja je za što. Drugi problem je što sve te staze završavaju na granici Općine Omišalj. Da li je moguća suradnja sa općinama Dobrinj i Malinska, pa da sa njima spojimo barem šetnice, da ljudi ne bi završili u šikari kada dođu na granicu Općine?“
Općinska načelnica je odgovorila da prihvaća sugestiju.
 
Nikola Dujmović postavio jesljedeće vijećničko pitanje:
 
1. „Zanima me konkretno, stupić koji je postavljen na ulazu u grad, koga se može zvati za spuštanje tog stupića?“
Općinska načelnica je odgovorila da se, kao što je poznato, za otvaranje stupića zove komunalnog redara. Napominje da je upoznata sa problemom vijećnika koji nije dobio komunalnog redara u dva navrata. Isto tako se i gospodin Radović žalio po tom pitanju. Ono što ona na koncu pretpostavlja vezano za nesuradnju komunalnog redara je da on vjerojatno bojkotira rad Općine. Riječ je o Ivanu Žuviću koji bojkotira rad Načelnice, rad Upravnog odjela i svih pripadajućih dobronamjernih ljudi na području Općine Omišalj, a njena pretpostavka je da je razlog tome što je on na Nezavisnoj listi „Povjerenje“ predložen kao kandidat za člana vijeća. Nadodala je da nažalost nema instrument da mu u kratkom roku da otkaz, ali da se nju može zvati u svako doba dana i noći ukoliko se komunalni redar ne javlja. Vijećnik je napomenuo da bi bilo poželjno ostaviti broj na stupiću na koji bi se u hitnim slučajevima moglo zvati, jer iako Hitna pomoć ima broj, nisu svi slučajevi za Hitnu pomoć, a nekad je potrebna brzina. U gradu živi većinom starije stanovništvo te on moli da se nešto pametno poduzme u vezi navedenog. Općinska načelnica je napomenula da problem nije tako jednostavno riješiti kao što se na prvi pogled čini. Ona je trpjela neprimjerenu korespondenciju od strane člana obitelji Jakominić iz stare jezgre i raznoraznih drugih ljudi koji su je upozoravali da se ljudi voze kao manijaci po starom gradu i parkiraju ispred tuđih ulaza i po tim primjedbama je postavljen stupić. Sada primjedbe dolaze zbog postavljenog stupića. Potrebno je riješiti problem svijesti i kulture ljudi koji se kreću starim gradom pa stupići neće biti potrebni.
 
Nikola Dapčić postavio jesljedeće vijećničko pitanje:
 
1. „Šetao sam se u par navrata do uvala Dražice i Kijac. Poslije kampa naišao sam na smeće, razbijene ležaljke od sezone, pa me zanima čija je to nadležnost, tko to čisti?“
Općinska načelnica odgovorila je da je čudi da vijećnik ne zna u čijoj je to nadležnosti, tko, u kojem terminu i kojom dinamikom to čisti, jer upravo iz mandata kad je on bio predsjednik Općinskog vijeća seže plan čišćenja i plaža i svega ostaloga. Nadodala je da će se detaljno očitovati pisanim putem.
 
Nikola Brozić postavio jesljedeće vijećničko pitanje:
 
1. „Upozoren sam od stanovnika Njivica da je katastarski plan Njivica nestao prije dosta godina, pa me zanima kome se možemo žaliti, tko je odgovoran za nestanak i da li postoji neka kopija koju možemo zatražiti? U katastarskom planu su vrijedne informacije koje će nam trebati.“
Općinska načelnica odgovorila je da se, ako se ne vara, radi o katastarskom planu centra Njivica. Napomenula je da se danas na kolegiju razgovaralo o tome i da je Upravni odjel dobio nalog da navedeno zatraži od Državne geodetske uprave.
 
Na prijedlog Općinske načelnice u dnevni red uvrštena je sljedeća točka:
 
- Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za komunalno gospodarstvo
 
Vijeće je zatim jednoglasno utvrdilo sljedeći
 
D  N  E  V  N  I      R  E  D
 
1. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za komunalno gospodarstvo
2. a) Prijedlog proračuna Općine Omišalj za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu           
b) Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
c) Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
d) Prijedlog programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2016. godinu
e) Prijedlog programa javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi za 2016.godinu
3. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Općine Omišalj za 2016. godinu
4. Prijedlog plana razvojnih programa za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu
5.Prijedlog programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Omišalj za 2016. godinu
6. Prijedlog plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2016. godinu
7.Prijedlog programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2016. godinu
8. Prijedlog pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba od   interesa za opće dobro koje provode udruge
9. Prijedlog odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
10. Prijedlog odluke o načinu financiranja rada predstavnika nacionalnih manjina u Općini Omišalj
11. Izmjene Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području općine Omišalj za razdoblje od 2014. do 2016. godine
12. Izvješće o poslovanju Ponikve voda d.o.o., Ponikve eko otok Krk d.o.o. i Ponikve usluga d.o.o.
__ . __
 
Vijeće je zatim prešlo na rad prema utvrđenom dnevnom redu.
 
Točka 1.
Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za komunalno gospodarstvo
 
Članovima Vijeća Prijedlog odluke dostavljen je na sjednici.
Uvodno obrazloženje podnijela je Dunja Mihelec, predsjednica Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja.
 
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o izmjeniOdluke o izboru predsjednika i članova Odbora za komunalno gospodarstvo.
 
 
Točka 2.
   a) Prijedlog proračuna Općine Omišalj za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu  
   b) Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
   c) Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
   d) Prijedlog programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2016. godinu
   e) Prijedlog programa javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi za 2016. godinu
 
Članovima Vijeća Prijedlog proračuna Općine Omišalj za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu, a koje je utvrdila Općinska načelnica, dostavljen je 13.11.2015. godine, a preostali materijal dostavljen je uz poziv za sjednicu.
 
Članovima Vijeća dostavljeni su i amandmani na Prijedlog proračuna Općine Omišalj za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu, od strane članova Vijeća Krešimira Kraljića, Miljenke Justić i Darka Žuvića, a koji su podneseni u propisanom roku.
Općinska načelnica kao predlagatelj akta prihvatila je navedene amandmane, te su oni postali sastavni dio Prijedloga proračuna Općine Omišalj za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018.g, i to:
 
1. POVEĆANJE RASHODA:
1. Program: 1421 – Promicanje kulture, Aktivnost: A160174 – Knjižnica Pozicija: 424 – Knjige, Predloženi iznos za povećanje: 10.000 kn
2. Program: 1421 – Promicanje kulture, Aktivnost: T160180 – Stomorina – Program mjesnog odbora, Pozicija: 32 – Materijalni rashodi, Predloženi iznos za povećanje: 10.000 kn
3. Program: 1429 – Održavanje komunalne infrastrukture, Aktivnost: A160530 – Ostale komunalne usluge, Pozicija: 32 – Materijalni rashodi, Predloženi iznos za povećanje: 10.000 kn
4. Program: 1423 – Razvoj sporta i rekreacije, Aktivnost: A160232 – Održavanje sportskih objekata, Pozicija: 38 – Ostali rashodi, Predloženi iznos za povećanje: 20.000 kn
SMANJENJE RASHODA
Program:1417 – Upravljanje i administrativni poslovi u Upravnom odjelu
Aktivnost:A140127 – Administracija i upravljanje, Pozicija:323-Rashodi za usluge, Predloženi iznos za smanjenje: 50,000 kn, Novi iznos rashoda: 1.039.000 kn
te
 
2. POVEĆANJE RASHODA
Program:1425 Socijalna skrb Aktivnost: A160370 – Pomoć za novorođeno dijete
Pozicija: 37, Predloženi iznos za povećanje: 54.400 kn, Novi iznos rashoda: 153.400 kn
SMANJENJE RASHODA
Program:1415 – Upravljanje i administrativni poslovi – općinska načelnica,
Aktivnost: A140120 – Redovna djelatnost, Pozicija: 323- Rashodi za usluge,
Predloženi iznos za smanjenje: 54.400 kn, Novi iznos rashoda: 0 kn
 
Općinska načelnica ujedno je obrazložila Prijedlog proračuna Općine Omišalj za 2016. g, kao i prijedloge programa.
U zajedničkoj raspravi sudjelovali su:Dunja Mihelec, Vjeran Piršić, Maja Mahulja, Zdravko Radović, Mirela Ahmetović, Nikola Dujmović, Krešimir Kraljić, Darko Žuvić, Miljenka Justić, Razim Muratović, Vjeran Piršić i Josip Đurđević.
 
Dunja Mihelec izjavila je u ime Odbora za proračun i financije, da je Odbor detaljno analizirao navedeni Prijedlog proračuna i usklađenost sa zakonskim i podzakonskim propisima i dao potpunu suglasnost na navedeni Prijedlog.
Također je napomenula da bi se u prvim izmjenama Proračuna trebala predvidjeti stavka za sadnju drvoreda iza zadnjih zgrada u ulici Pušća, jer se to pitanje postavlja od kada se postavlja i pitanje betonare. Sredstva bi se mogla osigurati subvencijama ili donacijama, na što je Općinska načelnica odgovorila da će se sredstva nastojati osigurati subvencijom.
Josip Đurđević izjavio je, u ime Odbora za kulturu, sport i društvene djelatnosti da je Odbor u potpunosti suglasan sa navedenim Prijedlogom proračuna.
 
Vijeće je zatim pristupilo pojedinačnom glasovanju o prijedlozima akata, i to:
a) Prijedlog Proračuna Općine Omišalj za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018.godinu usvojen je sa 9 glasova za i 2 suzdržana glasa.
b) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu usvojen je sa 9 glasova za i 2 suzdržana glasa.
c) Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.godinu usvojen je sa 9 glasova za i 2 suzdržana glasa.
d) Prijedlog Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2016. godinu usvojen je jednoglasno.
e) Prijedlog Programa javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi za 2016.godinu usvojen je jednoglasno.
 
Predsjednik Vijeća, Krešimir Kraljić, potom je utvrdio da je Vijeće donijelo:
 
a) Proračun Općine Omišalj za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu           
b) Program održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
c) Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
d) Program javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2016. godinu
e)  Program javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi za 2016.godinu
 
 
Točka 3.
Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Općine Omišalj za 2016. godinu
 
Članovima Vijeća Prijedlog odluke dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
 
Vijeće je, bez rasprave,sa 9 glasova za i 2 suzdržana glasa, donijelo Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Omišalj za 2016. godinu.
 
 
Točka 4.
Prijedlog plana razvojnih programa za 2016. godinu
i projekcija za 2017. i 2018. godinu
 
Članovima Vijeća Prijedlog plana dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
 
Vijeće je, bez rasprave, s 9 glasova za i 2 suzdržana glasa donijeloPlan razvojnih programa za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu.
 
 
Točka 5.
Prijedlog programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Omišalj za 2016. godinu
        
Članovima Vijeća Prijedlog programa s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U raspravi su sudjelovali: Vjeran Piršić i Mirela Ahmetović.
 
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno donijelo Program utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Omišalj za 2016. godinu.
 
Točka 6.
Prijedlog plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2016. godinu
 
Članovima Vijeća Prijedlog plana s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
 
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2016. godinu.
 
Točka 7.
Prijedlog programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2016. godinu
 
Članovima Vijeća Prijedlog programa s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.    
U raspravi su sudjelovali: Vjeran Piršić i Mirela Ahmetović.
 
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno donijelo Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2016. godinu.
 
 
Točka 8.
Prijedlog Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba
od interesa za opće dobro koje provode udruge
 
Članovima Vijeća Prijedlog pravilnika s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U raspravi su sudjelovali: Darko Žuvić, Mirela Ahmetović, Jelena Bigović i Dunja Mihelec.
 
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno donijelo Pravilnik o financiranju programa, projekata i javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge.
 
(Član vijeća Nikola Dapčić napustio je sjednicu).
 
 
Točka 9.
Prijedlog odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
 
Članovima Vijeća Prijedlog  odluke s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U raspravi su sudjelovali: Vjeran Piršić, Maja Mahulja, Krešimir Kraljić, Mirela Ahmetović i Dunja Mihelec.
         
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno  donijelo Odluku ougostiteljskoj djelatnosti.
 
 
Točka 10.
Prijedlog odluke o načinu financiranja rada predstavnika nacionalnih manjina
u Općini Omišalj
 
Članovima Vijeća Prijedlog  odluke s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U raspravi su sudjelovali: Razim Muratović, Krešimir Kraljić, Valentina Marohnić, Mirela Ahmetović, Nikola Brozić,  Alija Durić i Nikola Dujmović.
                      
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno donijelo Odluku onačinu financiranja rada predstavnika nacionalnih manjina u Općini Omišalj.
 
 
Točka 11.
Izmjene Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području općine Omišalj za razdoblje od 2014. do 2016. godine
 
Članovima Vijeća materijal za točku dnevnog reda dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.    
U raspravi su sudjelovali: Dunja Mihelec i Maja Mahulja.
 
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno donijelo Izmjene Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području općine Omišalj za razdoblje od 2014. do 2016. godine.
 
Točka 12.
Izvješće o poslovanju Ponikve voda d.o.o., Ponikve eko otok Krk d.o.o. i
Ponikve usluga d.o.o.
 
Članovima Vijeća Izvješće o poslovanju Ponikve voda d.o.o., Ponikve eko otok Krk d.o.o. i Ponikve usluga d.o.o. usmeno je podnio director Frane Mrakovčić.
 
U raspravi su sudjelovali: Nikola Dujmović, Krešimir Kraljić, Frane Mrakovčić, Darko Žuvić, Miljenka Justić, Dunja Mihelec, Vjeran Piršić, Mirela Ahmetović i Josip Đurđević.
 
Vijeće je, nakon rasprave, primilo k znanju Izvješće o poslovanju Ponikve voda d.o.o., Ponikve eko otok Krk d.o.o. i Ponikve usluga d.o.o.
 
 
Ovime je iscrpljen dnevni red sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj.
 
 
Sjednica je zaključena u 21,45 sati.
 
 
KLASA: 021-05/15-01/9
URBROJ: 2142-06-15-01-2
 
 
    Zapisnik vodila:                                                                   Predsjednik
                                                                                Općinskog vijeća Općine Omišalj
Valentina Marohnić, v.r.                                                      Krešimir Kraljić, v.r.

    

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije