Odluka o novčanoj pomoći po rođenju djeteta sa izmjenom i dopunom Odluke i obrascem zahtjeva

Na temelju članka 49. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13), Općinska načelnica Općine Omišalj, 04. siječnja 2016. godine, donijela je
 
ODLUKU
o novčanoj pomoći po rođenju djeteta
 
Članak 1.
 
Ovom se odlukom utvrđuje visina, uvjeti te postupak za ostvarivanje prava na novčanu pomoć po rođenju djeteta, koju osigurava Općina Omišalj.
 
Članak 2.
 
Sredstva za ostvarivanje prava iz članka 1. Odluke osiguravaju se iz Proračuna Općine Omišalj.
 
Članak 3.
 
Pravo na novčanu pomoć po rođenju djeteta ostvaruje se u obliku jednokratne novčane pomoći u iznosu od 4.000,00 kn po djetetu.
 
Članak 4.
 
Pravo na isplatu novčane pomoći iz članka 3. ostvaruje se ako barem jedan roditelj ima neprekidno prebivalište na području Općine Omišalj najmanje 2 godine prije dana rođenja djeteta i ako dijete za koje se ostvaruje novčana pomoć ima prijavljeno prebivalište na području Općine Omišalj.
 
Članak 5.
 
Pisani zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć podnosi se Upravnom odjelu Općine Omišalj, najkasnije šest mjeseci od dana rođenja djeteta.
 
Uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka, roditelj podnositelj obvezan je priložiti preslike uvjerenja o prebivalištu za roditelje i novorođeno dijete, presliku izvoda iz matične knjige rođenih za novorođeno dijete i broj računa na koji će se naknada isplatiti.
 
U slučaju da jedan od roditelja ima prebivalište u drugoj jedinici lokalne samouprave, potrebno je priložiti i potvrdu jedinice lokalne samouprave u kojoj ima prebivalište, da roditeljsku naknadu nije primio od iste.
 
Članak 6.
 
Posvojitelj malodobnog djeteta koji ispunjava uvjete iz ove Odluke može podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć u roku do 3 mjeseca od dana pravomoćnosti rješenja o posvojenju.
Članak 7.
 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Zaključak Općinskog načelnika Općine Omišalj od 11. veljače 2010. godine.
 
Članak 8.
 
Neriješeni zahtjevi za ostvarivanje prava zaprimljeni prije stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se po odredbama ove Odluke.
 
Članak 9.
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.
 
KLASA: 011-01/16-01/1
URBROJ: 2142-06-16-01-1
Omišalj, 04. siječnja 2016. godine
                                                              OPĆINA OMIŠALJ
                                                                Načelnica

                                                                                        mr.sc. Mirela Ahmetović 

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije