Poziv za 25. sjednicu Općinskog vijeća Općine Omišalj

KLASA: 021-05/16-01/1
URBROJ: 2142-06-16-01-1
Omišalj, 19. veljače 2016. godine
 
Na temelju članka 72. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13)
 
S A Z I V A M
 
25. sjednicu Općinskog vijeća Općine Omišalj za
25. veljače 2016. godine (četvrtak) u 18.00 sati u vijećnici Općine Omišalj
 
Za sjednicu predlažem sljedeći:
 
D  N  E  V  N  I      R  E  D
 
1. Izvješće o stanju sigurnosti na području općine Omišalj u 2015. godini
2. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za provedbu projekta Kamp Pušća sklapanjem ugovora o osnivanju prava građenja
3. Prijedlog odluke o financiranju javnih potreba u Općini Omišalj u 2016. godini
4. Prijedlog odluke o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra
5. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora
6.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta
7. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora
8. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju koncesije
9.Prijedlog odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Omišalj
10. Prijedlog odluka o korištenju dijela sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak koji je ostvaren na području općine Omišalj, za realizaciju tri kapitalna projekta:
a) izgradnju pretovarne stanice na odlagalištu Treskavac,
b) proširenje groblja i
c) rekonstrukciju društvenog centra
11. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o plaći, naknadi i drugim pravima Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Omišalj
12. Prijedlog za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Rijeci
13. Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Primorsko-goranske županije, koji se odnosi na Općinu Omišalj
 
Napomena:
Članovima Vijeća dostavlja se zapisnik sa 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj na usvajanje.
Molimo vas da eventualni izostanak javite na br. tel. 661-970.
 
                                                                                           Predsjednik
                                                                                     Krešimir Kraljić, v.r.
                                                     
- Temeljem članka 94. stavka 3. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13), građani i predstavnici zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća pod uvjetom da svoj dolazak najave osobno, telefonom, odnosno dostave faksom, elektroničkom poštom ili pisanim putem Upravnom odjelu Općine Omišalj najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice.-
 

    

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije