Aktiviraj

Javni natječaj za davanje u zakup javne površine za postavljanje reklamnog panoa

Na temelju članka 5. Odluke o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 17/10, 19/10, 11/11, 15/12 i 55/12), članka 46. Pravilnika o lokacijama i uvjetima za postavljanje i oblikovanje privremenih objekata i predmeta („Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 57/10 i 12/11) i zaključka Općinske načelnice Općine Omišalj od 01. ožujka 2016. godine, Općina Omišalj raspisuje
           
JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup javne površine
u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje reklamnog panoa
 
 
1. Predmet natječaja:
 
Davanje u zakup javne površine u vlasništvu općine Omišalj za postavljanje reklamnog panoa površine do 6,0 m² namijenjenog za komercijalno reklamiranje proizvoda, usluga ili djelatnosti pravnih i fizičkih osoba sa sjedištem na području općine Omišalj.
 
Lokacija: javna površina od 6 m² koja se nalazi uz Županijsku cestu 5083 na k.č. 1718 k.o. Omišalj-Njivice (mikrolokacija – uz zid prema bivšoj policijskoj stanici).
 
2. Uvjeti natječaja:
 
Vrijeme trajanja zakupa: 4 godine od dana sklapanja ugovora.
 
Početni iznos zakupnine iznosi 45,00 kuna/m² mjesečno, što za 6 m² zemljišta iznosi 270,00 kn mjesečno.
Odabrani ponuditelj je dužan zakupninu plaćati na transakcijski račun zakupodavca broj HR8623400091830100009, do desetog dana u mjesecu za tekući mjesec, temeljem ispostavljenog računa
 
Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu u visini od 200,00 kn na račun Općine Omišalj broj: HR86 2340 0091 8301 0000 9, model HR68, poziv na broj: 5738-OIB ponuditelja, sa svrhom uplate: jamčevina za zakup javne površine.
 
Odabrani ponuditelj obvezan je platiti i troškove objave natječaja.
 
Na natječaju mogu sudjelovati fizičke i pravne osobe sa sjedištem na području općine Omišalj.
 
Na natječaju ne može sudjelovati ponuditelj koji:
- ne ispunjava ili nije ispunjavao obveze iz ugovora sklopljenog temeljem odredbi Odluke o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta („Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 17/10, 19/10, 11/11, 15/12 i 55/12, dalje u tekstu: Odluka) i
- koji ima nepodmiren dug prema Općini Omišalj po bilo kojoj osnovi.
 
3. Pisana ponuda za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati:
 
1. Ponudu s čitko napisanim imenom i prezimenom ponuditelja, adresom prebivališta, te OIB/MBG za fizičku osobu; odnosno tvrtku s adresom sjedišta te OIB/MB za pravnu osobu, s navedenim kontakt brojem mobitela/telefona
2. Presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe, odnosno obrtni registar za fizičke osobe ili drugi odgovarajući dokaz pravne sposobnosti.
3. Rješenje Županijske uprave za ceste kojim se ponuditelju odobrava postavljanje reklamne ploče u zaštitnom pojasu javne ceste;
4. Visinu ponuđene zakupnine u kunama po m² mjesečno i u ukupnom mjesečnom iznosu, s ponuđenom cijenom izraženom slovima i brojkama;
5. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine te IBAN ponuditelja i naziv poslovne banke kod koje ima otvoren račun, radi povrata jamčevine.
6. Potvrdu o nepostojanju duga prema Općini Omišalj.
 
4. Rok za podnošenje ponude na natječaj i vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda:
 
Ponuda s utvrđenim prilozima dostavlja se u zatvorenoj omotnici s naznakom “Natječaj za zakup javne površine za postavu reklamnog panoa – ne otvarati”, najkasnije do 18. ožujka 2016. godine do 10,00 sati, bez obzira na način dostave, i to na adresu: Općina Omišalj, Prikešte 13, 51513 Omišalj.
Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.
 
Javno otvaranje ponuda održat će se 18. ožujka 2016.g. u 10,00 sati u Općini Omišalj, Prikešte 13, Omišalj.
Javnom otvaranju ponuda mogu pristupiti ponuditelji osobno te njihovi zakonski zastupnici ili opunomoćeni predstavnici uz predočenje odgovarajućeg dokumenta.
 
5. Kriteriji za odabir:
 
- Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži najviši iznos zakupnine.
- U slučaju da dva ili više ponuditelja, koji ispunjavaju uvjete iz natječaja, ponude isti iznos zakupnine pravo prvenstva ima ponuditelj čija ponuda je ranije zaprimljena u Upravnom odjelu Općine Omišalj.
- Odabrani ponuditelj obvezan je s Općinom Omišalj sklopiti ugovor o zakupu javne površine u roku od osam dana od dana primitka odluke o odabiru, sve sukladno Odluci i Pravilniku o lokacijama i uvjetima za postavljanje i oblikovanje privremenih objekata i predmeta („Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 57/10 i 12/11), u protivnom će se smatrati da je od prijave na natječaj odustao.
 
6. Napomene:
 
Troškove  izvedbe i održavanja reklamnog panoa te uređenja zemljišta snosi zakupnik.
 
Općina može otkazati  ugovor o zakupu u slučaju potrebe uređenja nekretnine koja je u zakupu odnosno radi privođenja nekretnine namjeni sukladno odgovarajućim dokumentima prostornog uređenja te u tom slučaju zakupnik nema pravo tražiti od Općine naknadu štete.
 
Ponuditelj koji odustane od sklapanja ugovora o zakupu nema pravo na povrat jamčevine.
Ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene jamčevina se vraća u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o zakupu, a ponuditelju koji sklopi ugovor o zakupu, jamčevina se uračunava u zakupninu.
 
Odluku o davanju u zakup donosi Općinski načelnik nakon provedenog natječaja.
Općina Omišalj zadržava pravo ne odabrati niti jednu ponudu
 
Sve informacije o natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu Općine Omišalj, radnim danom od 9-15 h, na telefon: 051/661-970.

                           

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije