Poziv za 26. sjednicu Općinskog vijeća

          REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
                OPĆINA OMIŠALJ
                 UPRAVNI ODJEL
 
KLASA: 021-05/16-01/2
URBROJ: 2142-06-16-01-1
Omišalj, 1. travnja 2016. godine
 
Na temelju članka 72. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13)
 
S A Z I V A M
 
26. sjednicu Općinskog vijeća Općine Omišalj za
7. travnja 2016. godine (četvrtak) u 18.00 sati u vijećnici Općine Omišalj
 
Za sjednicu predlažem sljedeći:
 
D  N  E  V  N  I      R  E  D
 
1. Izvješće o stanju sigurnosti na području općine Omišalj u 2015. godini
2. a) Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2015. godinu
     Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2015. godinu
b)Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
c) Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
d) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2015. godinu
e) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi za 2015. godinu
3. Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa Općine Omišalj za razdoblje od 2015. – 2017. godine
4. Izvješće Općinske načelnice Općine Omišalj za razdoblje siječanj - prosinac 2015. godine
5. Prijedlog za otpis nenaplativih potraživanja Općine Omišalj
6. Prijedlozi odluka o dodjeli nagrada Općine Omišalj u 2015. godini
7. Prijedlog odluke o osnivanju prava služnosti u korist Ponikve voda d.o.o.
8. a) Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području općine Omišalj za 2015.   godinu
b) Plan razvoja sustava civilne zaštite na području općine Omišalj za 2016. Godinu
9. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2015. godinu
     
Napomena:
Članovima Vijeća dostavlja se zapisnik sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj na usvajanje.
Materijali za točke 2.b), 2.c), 4. i 9. dostavljeni su vam poštom dana 31.3.2016. godine.
 
Molimo vas da eventualni izostanak javite na br. tel. 661-970.
 
                                       Predsjednik
                                          Krešimir Kraljić, v.r.
                                               
-Temeljem članka 94. stavka 3. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13), građani i predstavnici zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća pod uvjetom da svoj dolazak najave osobno, telefonom, odnosno dostave faksom, elektroničkom poštom ili pisanim putem Upravnom odjelu Općine Omišalj najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice.-
 

    

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije