Zapisnik sa 26. sjednice Općinskog vijeća

Z A P I S N I K
 
sa 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj održane 7. travnja 2016. godine u vijećnici Općine Omišalj, s početkom u 18.00 sati.
Sjednicu otvara i vodi predsjednik Općinskog vijeća Krešimir Kraljić i utvrđuje da sjednici prisustvuju ovi članovi Vijeća: Nikola Dapčić, Nikola Dujmović, Josip Đurđević, Miljenka Justić, Dunja Mihelec, Razim Muratović i Vjeran Piršić.
 
Sjednici prisustvuju i:
- mr.sc. Mirela Ahmetović, Općinska načelnica Općine Omišalj,
- Ranko Špigl, zamjenik Općinske načelnice Općine Omišalj,
- Ivica Blažević, predsjednik Mjesnog odbora Omišalj,
- Alija Durić, predstavnik bošnjačke nacionalne manjine u Općini Omišalj,
- Maja Mahulja, Pročelnica Upravnog odjela Općine Omišalj i voditelji odsjeka Ana Cetina i Snježana Baždarić, Jelena Bigović iz Odsjeka za društvene djelatnosti te viši stručni suradnik za pravne poslove Valentina Marohnić,
- Smiljan Blažević, pomoćnik Načelnika Policijske postaje  Krk,
- Dolores Pujas-Majurec, Anto Trogrlić i Ida Tintor, po prethodnoj najavi sukladno Poslovniku,
- Ema Jedrlinić, za Glasnik Općine Omišalj.
 
Vijeće je usvojilo zapisnik sa 25. sjednice Općinskog vijeća od 25. veljače 2016. godine.
             
 
VIJEĆNIČKA PITANJA
 
Dunja Mihelec postavila jesljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Cijene parkinga u Zračnoj luci u Omišlju podignute su za više od 100%. Koji je uzrok tome i da li postoji mogućnost da se za taksiste donese neka povlaštena cijena?“
2. „Bliži se ljeto, u DINA Petrokemiji se dešavaju nekakve aktivnosti oko zbrinjavanja otpada, da li je to u skladu sa sigurnosnim planovima?“
Općinska načelnica odgovorila je da će se na oba pitanja očitovati pisanim putem.
 
Razim Muratović postavio jesljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Kako teče naplata katastarske izmjere? Neki ljudi su se žalili da su platili odmah na početku, dok neki drugi nisu platili ništa ili samo pola. Da li će se nešto poduzeti protiv onih koji nisu platili?“
Općinska načelnica odgovorila je da se apsolutno prema svima postupa na način da se pokušava naplatiti potraživanje. Odobrava se obročna otplata ukoliko netko nije u mogućnosti platiti ukupan iznos. Prema onima koji odbijaju platiti vrši se ovrha. Može se eventualno dati podatak koliki je postotak naplate potraživanja, odnosno ostvarenja prihoda u 2016. godini u odnosu na planirano, ali to ne govori o postotku naplate zaduženih. Voditeljica Odsjeka za proračun i financije Ana Cetina je nadodala da je na dan 31.3.2016. godine naplata po ovrhama i opomenama za katastar bila 950 kuna viša nego prethodni mjesec, te da za prva tri mjeseca 2016.g. iznosi 6.850,00 kn. Što se tiče ostalih prihoda naplata po opomenama i ovrhama iznosi 168.521,89 kn, a sveukupno na dan 31.3.2016. godine iznosi 175.371,89 kn. A za ostalo, otprilike koliko se izdalo računa, toliko je bilo i naplata. Općinska načelnica je također naglasila da se vrši i redovna naplata, a da je ovo stanje samo po opomenama i ovrhama.
2. „Kada se otvara tržnica i dali ima zainteresiranih za poslovne prostore?“
Općinska načelnica odgovorila je da se tržnica formalno otvara po dobivanju rješenja Ureda za graditeljstvo PGŽ. Zahtjev, odnosno konačno izvješće nadzornog inženjera, je predan, i sada se čeka njihovo postupanje. Što se tiče zainteresiranih za zakup prostora na tržnici, natječaj za zakup je otvoren do 8.4.2016. godine. Nakon tog roka znat ćemo točnu informaciju. Zasada možemo reći da postoje zainteresirani za ribarnicu i za pekaru.
 
Miljenka Justić postavila jesljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „U kojoj je fazi projekt šetnice pod Crikvun u Njivicama?“
Općinska načelnica odgovorila je da je, što se tiče projektne dokumentacije za park i šetnicu pod Crikvun, izrađen glavni projekt i da slijedi ishođenje građevinske dozvole.  
2. „Tko određuje čime će se dohranjivati plaže? Prošle godine je plaža u Kijcu bila dohranjena grubim šljunkom koji je dosta nezgodan za hodanje. Mislim da bi trebalo staviti sitniji šljunak.“
Općinska načelnica odgovorila je da Općina ima utjecaj na to čime se dohranjuje plaža, a Voditeljica Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Snježana Baždarić je nadodala da se traži da šljunak bude granulacije 4-8 mm te da je moguće da je prilikom nabavke materijala došlo do miješanja sa krupnim šljunkom. Svakako će se obratiti pozornost prilikom naručivanja ove godine.
 
Josip Đurđević  postavio je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Po opomenama i ovrhama koliko je naplaćeno ostalih dugovanja, bez katastra?“
Općinska načelnica ovlastila je na odgovor Anu Cetinu, a koja je odgovorila da je bez katastra u prva tri mjeseca 2016. godine naplaćeno 168.521,89 kuna. Naplaćeno je 94.285,77 kuna više nego što je bilo naplaćeno do 29.2.2016.godine.
2. „Popis korisnika socijalne pomoći – koliko od njih je odradilo društveno korisni rad za našu Općinu?“
Općinska načelnica odgovorila je da će se odgovor dostaviti u pisanom obliku.
 
Nikola Dujmović postavio jesljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Što se tiče nerazvrstanih cesta koje su u lošem stanju i treba ih popraviti – na primjer cesta od DINE prema Velom vrhu i prema starom Stanu i druga cesta od ceste za Rudinu do ceste do Sela, da li se tu može što napraviti?“
Općinska načelnica ovlastila je na odgovor Pročelnicu Upravnog odjela, a koja je odgovorila da ćemo vidjeti što se može napraviti po tom pitanju, sve sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu.
2. „U vezi plinske stanice (na cesti za JANAF) imam neke informacije da su se tu vršila neka mjerenja, da li je bilo kakvih konzultacija sa Općinom? Navodno su je samo izmjestili na drugu lokaciju, kako je to moguće bez suglasnosti Općine?“
Općinska načelnica odgovorila je da nema navedenu informaciju te da je nitko nije kontaktirao po tom pitanju. Pročelnica Upravnog odjela napomenula je da je djelatnik Upravnog odjela bio na sastanku sa tvrtkom Plinacro, te da će se odgovor dostaviti u pisanom obliku.
 
Vjeran Piršić postavio jesljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Nerazvrstana cesta od okretišta kod aerodroma do Voza. Na neki način je zaključeno da bi se trebala vratiti u status županijske ceste. Da li je moguće podnijeti inicijativu da se ta cesta vrati u status državne ceste i rekonstruira?“
Općinska načelnica odgovorila je da će se inicijativa pokrenuti, te da najprije treba zatražiti da se cesta stavi pod nadležnost države, a tek zatim zatraži njena rekonstrukcija.
2. „Šetnica za Kijac – da li je rađena bilo kakva sinkronizacija sa pomorskim dobrom, volio bih tu vidjeti više transparentnosti. Ne znam što se planira sa tim projektom, da li se taj projekt može dobiti na uvid? Da li se može poslati mailom, makar sažetak?“
Općinska načelnica odgovorila je potvrdno.
 
Krešimir Kraljić postavio jesljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Možemo li dobiti izvješća od komunalnog društva Pesja nautika te Turističke zajednice Omišalj-Njivice? Direktorica Turističke zajednice nikad nije bila na ovom Vijeću, makar joj to niti nije zakonska obveza. Mislim da bi ju mogli pozvati i ovo je zapravo više apel nego pitanje.“
Općinska načelnica odgovorila je potvrdno i da će se to provesti kad god to predsjednik Vijeća odluči uvrstiti u dnevni red sjednice.
2. „Vezano za Turističku zajednicu, vidim da je izrađen novi vizualni identitet. Zanima me šta je poduzimano u smislu marketinških akcija, novih programa i slično. Mislim da se općenito Turistička zajednica može puno više uključiti u razvoj destinacije, da se njezina djelatnost ne svede samo na brojanje noćenja.“
Općinska načelnica odgovorila je da može napamet nabrojati neke nove programe koje je Turistička zajednica uvrstila u svoj program rada, ali da će se, radi davanja potpunije informacije, očitovati u pisanom obliku.
 
 
Vijeće je zatim jednoglasno utvrdilo sljedeći
 
D  N  E  V  N  I      R  E  D
 
1. Izvješće o stanju sigurnosti na području općine Omišalj u 2015. godini
2. a) Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2015. godinu
Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2015. godinu
b) Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
c) Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
d) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2015. godinu
e) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi za 2015. godinu
3. Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa Općine Omišalj za razdoblje od 2015. – 2017. godine
4. Izvješće Općinske načelnice Općine Omišalj za razdoblje siječanj - prosinac 2015. godine
5. Prijedlog za otpis nenaplativih potraživanja Općine Omišalj
6. Prijedlozi odluka o dodjeli nagrada Općine Omišalj u 2016. godini
7. Prijedlog odluke o osnivanju prava služnosti u korist Ponikve voda d.o.o.
8. a) Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području općine Omišalj za 2015. godinu
b) Plan razvoja sustava civilne zaštite na području općine Omišalj za 2016. godinu
9. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2015. godinu
 
- . -
Vijeće je zatim prešlo na rad prema utvrđenom dnevnom redu.
 
 
Točka 1.
Izvješće o stanju sigurnosti na području Općine Omišalj u 2015. godini
 
Članovima Vijeća Izvješće o stanju sigurnosti dostavljeno je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnio je pomoćnik Načelnika Policijske postaje Krk, Smiljan Blažević.
U raspravi su sudjelovali: Miljenka Justić, Smiljan Blažević, Mirela Ahmetović, Razim Muratović, Krešimir Kraljić, Josip Đurđević, Vjeran Piršić i Nikola Dujmović.
 
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno usvojilo Izvješće o stanju sigurnosti na području Općine Omišalj u 2015. godini.
  
Točka 2.
a) Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2015. godinu
     Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2015. godinu
b) Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
c) Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
d) Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
e) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi za 2015. godinu
 
Članovima Vijeća izvješća za točke 1.b) i 1.c) dostavljena su 31.3.2016. godine, a preostali dio materijala dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U zajedničkoj raspravi su sudjelovali: Dunja Mihelec, Nikola Dujmović, Josip Đurđević, Krešimir Kraljić, Mirela Ahmetović i Maja Mahulja.
Dunja Mihelec, kao predsjednica Odbora za proračun i financije, napomenula je da je izvještaj napravljen u skladu sa zakonskim odredbama i da je Odbor dao svoju suglasnost.
 
Vijeće je nakon rasprave, pojedinačno glasovalo o Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2015. godinu, Prijedlogu odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2015. godinu i o svakom izvješću.
 
Vijeće je sa 7 glasova za i 1 suzdržanim glasom donijelo
 
a) Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2015. godinu i
     Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja za 2015.godinu.
 
Vijeće je sa 7 glasova za i 1 suzdržanim glasom usvojilo:
 
b) Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu,
c) Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu,
d) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2015. godinu,
e) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi za 2015.g.
 
Točka 3.
Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa Općine Omišalj za razdoblje od 2015. – 2017. godine
 
Članovima Vijeća Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
 
Vijeće je, bez rasprave, sa 7 glasova za i 1 suzdržanim glasom usvojilo Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa Općine Omišalj za razdoblje od 2015. – 2017. godine.
  
Točka 4.
Izvješće Općinske načelnice Općine Omišalj za razdoblje
siječanj - prosinac 2015. godine
 
Članovima Vijeća Izvješće je dostavljeno 31.3.2016. godine.
U raspravi su sudjelovali: Nikola Dapčić i Mirela Ahmetović
 
Vijeće je, nakon rasprave, sa 7 glasova za i 1 suzdržanim glasom usvojilo Izvješće Općinske načelnice Općine Omišalj za razdoblje siječanj - prosinac 2015. godine.
        
 
Točka 5.
Prijedlog za otpis nenaplativih potraživanja Općine Omišalj
 
Članovima Vijeća Prijedlog za otpis dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U raspravi su sudjelovali: Dunja Mihelec, Nikola Dujmović, Maja Mahulja i Mirela Ahmetović
 
Vijeće je, nakon rasprave, sa 7 glasova za i 1 suzdržanim glasom usvojilo Prijedlog za otpis nenaplativih potraživanja Općine Omišalj.
 
Točka 6.
Prijedlozi odluka o dodjeli nagrada Općine Omišalj u 2016. godini
 
Članovima Vijeća prijedlozi odluka s odgovarajućim obrazloženjem dostavljeni su uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnio je predsjednik Odbora za međuopćinsku i međunarodnu suradnju i javna priznanja Vjeran Piršić.
          
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno, donijelo sljedeće odluke:
 - Odluku o dodjeli godišnje nagrade Općine Omišalj u 2016.g. – g. Mirko Almaši, rođen u Rijeci 1. lipnja 1961. godine za iznimna postignuća i doprinos razvoju poljoprivrede – pčelarstva na području Općine Omišalj i
- Odluku o proglašenju počasnim građaninom Općine Omišalj – g. Špiro Guberina, rođen u Šibeniku 1. ožujka 1933. godine, za neizmjeran doprinos promicanju dramske kulture u Općini Omišalj svojim dugogodišnjim sudjelovanjem u organizaciji Festivala pučkog teatra Omišalj-Čavle te podizanje ugleda Općine u području dramske umjetnosti.
 
Točka 7.
Prijedlog odluke o osnivanju prava služnosti u korist Ponikve voda d.o.o.
 
Članovima Vijeća Prijedlog odluke s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
U raspravi su sudjelovali Nikola Dujmović i Valentina Marohnić.
 
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno donijelo sljedeću odluku:
1. Povodom zahtjeva Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14, radi rješavanja imovinsko - pravnih odnosa u postupku izgradnje fekalne kanalizacije na području općine Omišalj, dopušta se osnivanje prava služnosti gradnje, postavljanja i održavanja „Fekalna kanalizacija dijela naselja Omišalj II-V faza“ u korist Ponikve voda d.o.o., OIB: 64125437677, na nekretninama oznake:- z.č. 1718, z.k.ul. 900 k.o. Omišalj-Njivice, u dužini 380 m i 3 metra u širini nekretnine (površina služnosti 1140 m²) i - z.č. 1655 z.k.ul. 628 k.o. Omišalj-Njivice, u dužini 4 m i 3 metra u širini nekretnine (površina služnosti 12 m²).
2. Pravo služnosti iz točke 1. ove odluke uredit će se ugovorom o osnivanju prava služnosti, bez naknade, sve sukladno Zakonu o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina („Narodne novine“ broj 80/11).
3. Ovlašćuje se Općinska načelnica na potpisivanje ugovora o osnivanju prava služnosti iz točke 2. ove odluke.
 
Točka 8.
a) Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području općine Omišalj za 2015. godinu
b) Plan razvoja sustava civilne zaštite na području općine Omišalj za 2016. godinu
 
Materijal za ovu točku dnevnog reda članovima Vijeća dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U zajedničkoj raspravi sudjelovali su: Vjeran Piršić, Mirela Ahmetović, Maja Mahulja, Josip Đurđević i Miljenka Justić
 
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno:
- usvojilo Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na području općine Omišalj za 2015. godinu i
- donijeloPlan razvoja sustava civilne zaštite na području općine Omišalj za 2016. godinu.
 
Točka 9.
Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2015. godinu
 
Članovima Vijeća Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2015. godinu dostavljeno je 31.3.2016. godine.
 
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno usvojiloIzvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2015. godinu.
 
 
Ovime je iscrpljen dnevni red sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj.
 
 
Sjednica je zaključena u 20:14 sati.
 
 
KLASA: 021-05/16-01/2
URBROJ: 2142-06-15-01-2
 
            Zapisnik vodila:                                                                    Predsjednik
                                                                                        Općinskog vijeća Općine Omišalj
        Valentina Marohnić, v.r.                                                     Krešimir Kraljić, v.r.
 

    

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije