Aktiviraj

Javni natječaj za davanje u zakup javnih površina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata

                          

           REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA
                 OPĆINA OMIŠALJ
          OPĆINSKA NAČELNICA 
 
Klasa:363-01/16-01/18
Ur.broj:2142-06-16-01-62
U Omišlju, 13. svibnja 2016.g.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Na temelju članka 5. Odluke o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 17/10, 19/10, 11/11, 15/12, 55/12 i 4/16), članka 46. Pravilnika o lokacijama i uvjetima za postavljanje i oblikovanje privremenih objekata i predmeta ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 57/10 i 12/11) i zaključka Općinske načelnice od 12. svibnja 2016. godine, Općina Omišalj raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup javnih površina
u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata
 
Predmet javnog natječaja je davanje u zakup javne površine u vlasništvu općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata na sljedećim lokacijama:
 
I.  Kiosci i štandovi
 
1. Lokacija za davanje u zakup javne površine sa kioskom u ulici Ribarska obala u Njivicama (mikrolokacija- park iznad objekta “ Plava terasa”) površine 12,00 m² 
- namjena: ugostiteljstvo, pekarski proizvodi
- razdoblje  na koje se daje u zakup: dvije godine od dana zaključenja ugovora
- početna cijena zakupa: 54.000,00 kn godišnje uvećano za PDV
 
2. Lokacija za davanje u zakup javne površine u ulici Ribarska obala u Njivicama (mikrolokacija- betonirani put iza objekta kbr. 31), do 4 m² za postavu pokretne naprave  za prodaju slika
       - stalak za prodaju slika 
       - razdoblje na koje se daje  zakup: od 1. svibnja do 1. listopada 2016.godine
       - početna cijena zakupa iznosi 12.000,00 kn
       
3. Lokacija za davanje u zakup javne površine u ulici Ribarska obala u Njivicama (mikrolokacija – betonirani put iza objekta kbr.31), do 4 m² za postavu pokretne naprave za prodaju nakita
- štand/stolić za prodaju nakita od kamena, školjaka i plemenitih metala
- razdoblje na koje se daje  zakup: od 1. svibnja do 1. listopada 2016.godine
      - početna cijena zakupa iznosi 12.000,00 kn
 
4. Lokacija za davanje u zakup javne površine za postavu montažnog objekta površine 9,00 m², Šetalište Antuna Koste u Njivicama (parkiralište iznad plaže Kijac) 
- namjena: uslužne djelatnosti (usluge njege i održavanja tijela)
- razdoblje  na koje se daje u zakup: jednu godinu od dana zaključenja ugovora
- početna cijena zakupa: 10.000,00 kn godišnje 
 
II. Lokacije za davanje u zakup javne površine u vlasništvu općine Omišalj za postavu ugostiteljske i/ili terase uz trgovinu za sezonsko razdoblje od 1. svibnja do 1. listopada 2016. godine na slijedećim lokacijama
 
Red.
broj
 
Lokacija
 
Površina u m²
 
Namjena
Površine
 
Početna cijena zakupnine (kn)
 
 
1.
 
Ribarska obala 5
(ispred restorana
“Miramare” )
25,00
Ugostiteljska
terasa uz objekat, udaljena od zelenog pojasa 3 m
5.524,00
 
2.
Ribarska obala 15
(ispred konobe „Nora“)
38,49
Ugostiteljska terasa
 
8.504,75
 
   3.
Ribarska obala 26
(ispred ugostiteljskog objekta „Da Vinci“)
39,15
Ugostiteljska terasa
8.650,58
 
4.
Ribarska obala 29
(ispred pizzerie „Dundo“)
     29,90
Ugostiteljska terasa
 
 6.606,70
 
5.
Ribarska obala 13
(pored restorana „Rivica“)
 24,00
Ugostiteljska terasa
 5.303,04
 
Na natječaju ne može sudjelovati ponuditelj koji:
-ne ispunjava ili nije ispunjavao obveze iz ugovora sklopljenog temeljem odredbi ove Odluke,
-je već bio utvrđen najpovoljnijim ponuditeljem za lokaciju koja je predmet natječaja, ali nije sklopio ugovor o zakupu ili je sklopio ugovor i isti raskinuo prije ugovorenog roka,
-koji ima nepodmiren dug prema Općini Omišalj po bilo kojoj osnovi.
 
UVJETI NATJEČAJA:
-Pravo sudjelovanja u natječaju imaju fizičke i pravne osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti i koje nemaju nenamirenih dugovanja prema Općini Omišalj s bilo kojeg osnova;
-Početna cijena zakupnine koja se odnosi na sezonsko razdoblje od 1. svibnja do 1. listopada 2016. godine plaća se u dva obroka, 50% iznosa prilikom potpisa ugovora, a 50% iznosa do 1. kolovoza 2016.godine.
-Cijena godišnjeg zakupa plaćati će se na slijedeći način:
- za 2016. godinu 50% godišnjeg zakupa odmah po potpisu ugovora, a 50% do 31. kolovoza,
- za svaku narednu godinu prvi obrok do 30. travnja, a drugi obrok do 31. kolovoza tekuće godine po ispostavljenom računu.
 
-Odabrani ponuditelj dužan je po potpisu ugovora ishodovati sve potrebne dozvole i suglasnosti od nadležnih tijela, poštovati higijensko-tehničke uvjete, te održavati čistoću zakupljenog zemljišta, kao i uvjete postavljanja i oblikovanja privremenih objekata i predmeta na javnim površinama određenim u Pravilniku o lokacijama i uvjetima za postavljanje i oblikovanje privremenih objekata i predmeta.
 
Na lokacijama na kojima nije osigurana komunalna infrastruktura (struja,voda i odvodnja) troškove  opremanja lokacije snosi zakupnik.
Troškove potrošnje električne energije i vode snosi zakupnik. Također nije uračunato uređenje zemljišta i priprema za postavu kioska.
 
 
-Obavezna oprema uz postavljene privremene naprave na javnim površinama čini koš za otpatke postavljen neposredno uz privremene naprave.
 
- Općina može otkazati  ugovor o zakupu i u slučaju potrebe uređenja nekretnine koja je u zakupu, odnosno radi privođenja nekretnine namjeni sukladno odgovarajućim dokumentima prostornog uređenja. Zakupnik nema pravo tražiti od Općine naknadu štete.
 
Ponuda za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati:
1. Pisanu ponudu s čitko napisanim imenom i prezimenom ponuditelja, adresom prebivališta, te OIB/MBG za fizičku osobu; odnosno tvrtku s adresom sjedišta te OIB/MB za pravnu osobu, s navedenim brojem telefona, naznakom rednog broja za koji se ponuda podnosi i s ponuđenom cijenom izraženom slovima i brojkama 
 
2. Presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe, odnosno obrtni registar za fizičke osobe, rješenje o upisu u registar udruge, političke stranke i slično, kojom natjecatelj dokazuje da je registriran za obavljanje djelatnosti za koju podnosi ponudu. 
 
3. Potvrdu o nepostojanju duga prema Općini Omišalj;
 
4. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine u iznosu od 10% od početnog iznosa zakupnine koja se uplaćuje uplatom na transakcijski račun Općine Omišalj broj HR86 2340 0091 8301 0000 9, model HR68, poziv na broj: 5738-OIB ponuditelja, sa svrhom uplate: jamčevina za zakup javne površine.
 
5. Naznaku broja tekućeg ili žiro-računa ponuditelja te naziv poslovne banke kod koje je račun otvoren, sve radi povrata jamčevine.
 
Jamčevina ponuditelja čija ponuda nije prihvaćena, vraća se ponuditelju najkasnije u roku od 8 (osam) dana nakon donošenja odluke o odabiru, dok se jamčevina ponuditelja čija je ponuda prihvaćena ne vraća, već se zadržava i uračunava u iznos zakupnine.
Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži najviši iznos zakupnine. U slučaju da dva ili više ponuditelja, koji ispunjavaju uvjete iz natječaja, ponude isti iznos zakupnine pravo prvenstva ima ponuditelj čija ponuda je ranije zaprimljena u Upravnom odjelu Općine Omišalj.
Odabrani ponuditelj obvezan je s Općinom Omišalj zaključiti ugovor o zakupu javne površine u roku od osam dana od dana primitka odluke o odabiru. U protivnom će se smatrati da je od prijave na natječaj odustao. 
Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja ugovora o zakupu, nema pravo na povrat jamčevine.
Ponuda s utvrđenim prilozima dostavlja se u zatvorenoj omotnici s naznakom “Natječaj za zakup javnih površina – ne otvarati”, najkasnije do 25. svibnja 2016. godine do 10,00  sati, bez obzira na način dostave, na adresu: Općina Omišalj, Prikešte 13, 51513 Omišalj.
 
Otvaranje ponuda održat će se 25. svibnja 2016.g. u 10,00 sati u Općini Omišalj, Prikešte 13, Omišalj.
Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.
O odabiru najpovoljnije ponude ponuditelji će biti izvješteni u pisanom obliku.
Općina Omišalj zadržava pravo ne odabrati niti jednu ponudu 
Sve informacije o natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu Općine Omišalj, radnim danom od 9-15 h, na tel: 051/661-987.
                                                                                                               
                  

                                                                                                                              OPĆINA OMIŠALJ 

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije