Poziv za 28. sjednicu Općinskog vijeća Općine Omišalj

                        

          REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA 
                      
             OPĆINA OMIŠALJ
            OPĆINSKO VIJEĆE
 
Na temelju članka 72. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13)
 
S A Z I V A M
28. sjednicu Općinskog vijeća Općine Omišalj
za 15. lipnja 2016. godine (srijeda) u 18.00 sati u vijećnici Općine Omišalj
             
 
Za sjednicu predlažem sljedeći: 
D  N  E  V  N  I      R  E  D 
 
1. Projekt ukupnog razvoja Općine Omišalj 2016-2020.g.
2. a) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Općine Omišalj za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu
b) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
c) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
d) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2016. godinu
3. Prijedlog prvih izmjena Plana razvojnih programa Općine Omišalj za razdoblje od 2016. do 2018. Godine
4. Prijedlog prvih izmjena Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2016.g.
5. Davanje suglasnosti tvrtki PESJA NAUTIKA d.o.o. za nadmetanje u postupku davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju objekata lučke podgradnje i obavljanje lučkih djelatnosti priveza i odveza jahti i brodica te ostalih gospodarskih djelatnosti u nautičkom turizmu na dijelu lučkog područja luke otvorene za javni promet županijskog značaja, luke Omišalj
6. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o uređenju prometa na području općine Omišalj
7. Prijedlog odluke o dopunama Odluke o komunalnom redu
8. Prijedlog odluke o prihvaćanju kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Krka
9. Prijedlog rješavanja imovinskopravnih odnosa sa HEP- Operatorom distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb:
a) sklapanjem ugovora o osnivanju prava služnosti
b) sklapanjem ugovora o prijenosu prava vlasništva.
 
 
Napomena: 
Članovima Vijeća dostavlja se zapisnik sa 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj na usvajanje.
Materijal za točku 1. dostavlja se na cd-u.
Molimo vas da eventualni izostanak javite na br. tel. 661-970.
 
                                                                              Predsjednik
                                                                                                 Krešimir Kraljić, v.r.
 
- Temeljem članka 94. stavka 3. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13), građani i predstavnici zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća pod uvjetom da svoj dolazak najave osobno, telefonom, odnosno dostave faksom, elektroničkom poštom ili pisanim putem Upravnom odjelu Općine Omišalj najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice.-
 
 
grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije