Zapisnik sa 27. sjednice Općinskog vijeća

Z A P I S N I K
 
sa 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj održane 28. travnja 2016. godine u vijećnici Općine Omišalj, s početkom u 18.00 sati.
Sjednicu otvara i vodi predsjednik Općinskog vijeća Krešimir Kraljić i utvrđuje da sjednici prisustvuju ovi članovi Vijeća: Nikola Dapčić, Nikola Dujmović, Josip Đurđević, Miljenka Justić, Dunja Mihelec, Razim Muratović, Vjeran Piršić, Zdravko Radović i Darko Žuvić.
 
Sjednici prisustvuju i:
- Ranko Špigl, zamjenik Općinske načelnice Općine Omišalj,
- Ivica Blažević, predsjednik Mjesnog odbora Omišalj,
- Zlatko Klobas, predsjednik Mjesnog odbora Njivice,
- Maja Mahulja, Pročelnica Upravnog odjela Općine Omišalj i voditelji odsjeka Ana Cetina i Snježana Baždarić te viši stručni suradnik za pravne poslove Valentina Marohnić,
- Bojan Bilić, predstavnik izrađivača plana UPU 2 – Njivice,
- Anto Trogrlić, Dina Blažević, Zvonko Rukavina, Ivan Renčić, Sandra Božičević i Dolores Pujas-Majurec, po prethodnoj najavi sukladno Poslovniku i
- Ema Jedrlinić, za Glasnik Općine Omišalj.
 
Vijeće je usvojilo zapisnik sa 27. sjednice Općinskog vijeća od 07. travnja 2016. godine.
             
 
VIJEĆNIČKA PITANJA
 
Darko Žuvić postavio jesljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Što se tiče radova koji se izvode iza aerodroma, za jedne radove znam, to je nova trasa za Janaf, ali za druge ne znam, ogromni dio prostora je izravnat, zanima me o čemu se radi?“
Zamjenik Općinske načelnice Ranko Špigl odgovorio je da otprilike zna o čemu se radi, da je riječ o terenu za uzgoj ljekovitog bilja, smilja te da je teren u vlasništvu Republike Hrvatske. Detalje ne zna, ali može se dati odgovor u pisanoj formi.
2. „Vezano za uređenje nerazvrstanih cesta, da li se počelo raditi i uređivati, budući da dolazi sezona?“
Zamjenik Općinske načelnice Ranko Špigl ovlastio je na odgovor Snježanu Baždarić, a koja je odgovorila da je dan nalog za održavanje nerazvrstanih cesta te da smo još jednom urgirali kod izvođača radova koji je obećao da će radovi početi ovaj tjedan. Izvođač je GPP Mikić.
 
Dunja Mihelec postavila jesljedeće vijećničko pitanje:
 
1. „Parking na samom početku šetnice u Njivicama ograđen je na vrlo neugledan način. Počinje sezona i parking stvarno predstavlja ruglo. Može li se ikako utjecati na vlasnika, pretpostavljam da se radi o privatnom vlasniku, da to bude izvedeno u kulturnijem obliku?“
Zamjenik Općinske načelnice Ranko Špigl odgovorio je da ni Općina s time nije zadovoljna. Ovlastio je na odgovor Snježanu Baždarić koja je odgovorila da je komunalni redar bio na terenu, napravio je zapisnik i u tijeku su dogovori na koji način to riješiti.
 
Josip Đurđević postavio jesljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Koliko je naplaćeno dugovanja po opomenama i ovrhama, bez katastra, od prošle sjednice vijeća?“
Zamjenik Općinske načelnice Ranko Špigl ovlastio je na odgovor Anu Cetinu, a koja je odgovorila da se ništa nije promijenilo od prošle sjednice, budući da je sjednica održana u 4. mjesecu. Nadodala je da treba čekati 5. mjesec da bi se dobile nove informacije.
2. „Što se tiče popisa korisnika socijalne pomoći koji sam zatražio, ispada da su društveno koristan rad odrađivali samo Romi. Da li je odrađivanje društveno korisnog rada traženo i od ostalih korisnika socijalne pomoći koji su fizički sposobni?“
Zamjenik Općinske načelnice Ranko Špigl ovlastio je na odgovor Pročelnicu Maju Mahulja, a koja je odgovorila da je društveno koristan rad propisan samo za one koji dobivaju zajamčenu minimalnu naknadu, a ne za sve korisnike socijalne skrbi prema odluci Općine Omišalj.
 
Zdravko Radović  postavio je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Da li ona cesta prema Janafu predstavlja konačno rješenje? Trebalo ju je vratiti u prvobitno stanje, a bili su ivičnjaci i s jedne i druge strane ceste, zašto nisu vraćeni?“
Zamjenik Općinske načelnice Ranko Špigl odgovorio je da on osobno ne zna zašto nisu vraćeni, ali da će se dostaviti pisani odgovor.
2. „Molim odgovor u pisanom obliku. Koji je bio sastav grupe koja je određivala koliko će tko dobiti sredstava iz područja kulture i sporta? Na koji način su dodijeljena sredstva tj. da li se uzimao u obzir program za 2016. godinu ili izvršenje po planu iz 2015. godine?“
Zamjenik Općinske načelnice Ranko Špigl odgovorio je da će se odgovor dati u pisanom obliku.
 
Miljenka Justić postavila jesljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „U Njivicama ispod zgrade Peharčeka, na parkiralištu, nešto se kopa i odložena je hrpa građevinskog materijala/iskopa. Zanima me o čemu se radi, hoće li se to maknuti jer je ružno za vidjeti?“
Zamjenik Općinske načelnice Ranko Špigl odgovorio je da se radi o privremenom građevinskom deponiju materijala iz Ulice kralja Tomislava koji je iskopan i privremeno odložen. Materijal se sad uklanja, a parkiralište će biti u boljem stanju nego šta je bilo te će se urediti jalovinom.
2. „Prolazim svaki dan preko mosta i gledam Voz odnosno kamenolom na Vozu. Sve mi više sliči na devastaciju. Da li to tako mora biti, da li su to samo privatni interesi i da li je cilj prostor tako devastirati? Čini mi se da će za kratko vrijeme taj prostor tamo nestati.“
Zamjenik Općinske načelnice Ranko Špigl odgovorio je da što se tiče Voza, postoji projekt sanacije kamenoloma i da ako se sumnja u nešto može se pozvati rudarska inspekcija. Oni su i dali projekt sanacije tog kamenoloma. Možemo eventualno tražiti odgovor od inspekcije.
 
Nikola Dujmović postavio jesljedeće vijećničko pitanje:
 
1. „Pitanje vezano za općinske puteve. Prilikom pregleda dokumentacije uočio sam da na kartama nedostaju neki putevi koji su, po mom saznanju, ranije bili u vlasništvu Općine Omišalj. Molim da se to utvrdi i provjeri, te ako je ikako moguće da se u novoj katastarskoj izmjeri to ucrta i utvrdi vlasništvo Općine Omišalj. Putevi su sljedeći: na raskrižju gdje se sadi smilje prema kapelici i dolje se spušta u Serpentine, zatim cesta za Selehovicu i putevi koji nisu bili ceste, ali bi po novoj izmjeri to trebali biti, a to je cesta za uvalicu Šila, odnosno prva cesta nakon mosta, prema moru gdje je trafostanica i sve ceste koje idu uz državnu cestu D102 pa uz trasu Janaf. Da li ih je moguće ucrtati u novoj izmjeri da budu vlasništvo Općine Omišalj?“
Zamjenik Općinske načelnice Ranko Špigl odgovorio je da će se odgovor dati u pisanom obliku i da će se po tom pitanju sigurno nešto poduzeti.
 
Vjeran Piršić postavio jesljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „U vezi ove nove plantaže smilja, postoji daleko veći problem, a to je uknjižba Hrvatskih šuma na zemlju koja je stoljećima bila u vlasništvu i na korištenju stanovnika ove lokalne zajednice. Hrvatske šume svaki pašnjak na kojem se nalazi stablo uknjiže kao svoje vlasništvo. U posjedu sam karte gdje je 20% otoka uknjiženo u korist Hrvatskih šuma i mislim da se povijesna prava stanovnika gaze i pljačkaju. Da li Općina Omišalj može istražiti na što su se sve u zadnje 24 godine Hrvatske šume uknjižile kao vlasnik ili kao korisnik, vezano za zemlju koja je povijesno pripadala stanovnicima Općine Omišalj? Dobar dio toga je nelegalan i neka rješenja koja su izdana ove godine su u suprotnosti sa stvarnim stanjem. Treba pokrenuti postupak osvješćivanja otimačine ove zemlje od strane poduzeća Hrvatske šume, koje nitko ne kontrolira.“
Zamjenik Općinske načelnice Ranko Špigl odgovorio je da će se odgovor dati u pisanom obliku.
2. „Primarni smisao jedinica lokalne samouprave je kontrola prostora, a još prije nekoliko vijeća postavio sam pitanje u vezi Voza. Koje ministarstvo je izdalo sporni dokument, koji je status onog prostora, da li se taj prostor legalno koristi, sukladno onome šta je propisano u tom dokumentu? Po mojim spoznajama, taj prostor se ne koristi legalno.“
Zamjenik Općinske načelnice Ranko Špigl odgovorio je da će se odgovor dati u pisanom obliku.
 
Nikola Dapčić postavio jesljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Moramo produžiti sezonu, predsezonu i post sezonu. Hoteli i kamp u Njivicama otvoreni su od 8. travnja i trenutno imaju preko 1000 ljudi. Kad će se stati na kraj onim motorima i autima na Ribarskoj obali? Sad se i Tisak otvorio i svakodnevno su na Placi parkirani auti. I one dvije kamene vaze još stoje sa strane.“
Zamjenik Općinske načelnice Ranko Špigl odgovorio je da zna da građani idu s autom na placu. Napomenuo je da je suradnja sa policijom dobra i da će biti dan nalog da se to riješi.
         
 
Vijeće je zatim jednoglasno utvrdilo sljedeći
 
 
D  N  E  V  N  I      R  E  D
 
1.Prijedlog odluke o donošenjuizmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 2-Njivice (NA 1)
2. Prijedlog sporazuma o obročnoj otplati dospjelih dugovanja za komunalnu naknadu
 
____ . ____
 
 
Vijeće je zatim prešlo na rad prema utvrđenom dnevnom redu.
 
 
Točka 1.
Prijedlog odluke o donošenjuizmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja 2-Njivice (NA 1)
 
Članovima Vijeća Prijedlog odluke sa suglasnošću Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnio je zamjenik Općinske načelnice Ranko Špigl, a dodatno predstavnik izrađivača plana Bojan Bilić.
U raspravi su sudjelovali: Dunja Mihelec, Bojan Bilić i Vjeran Piršić.
Nikola Dujmović, kao predsjednik Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, dao je kratak prikaz kronologije rada na Prijedlogu odluke i napomenuo da je Odbor dao pozitivno mišljenje na navedeni Prijedlog.
 
Vijeće je, nakon rasprave, sa 8 glasova za i 2 glasa protiv donijeloOdluku o donošenju izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 2-Njivice (NA 1).
 
 
Točka 2.
Prijedlog sporazuma o obročnoj otplati dospjelih dugovanja za komunalnu naknadu
 
Članovima Vijeća materijal za točku dnevnog reda dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnio je zamjenik Općinske načelnice Ranko Špigl.
U raspravi su sudjelovali: Krešimir Kraljić, Maja Mahulja, Dunja Mihelec, Miljenka Justić, Nikola Dujmović, Darko Žuvić i Vjeran Piršić.
 
Vijeće je, nakon rasprave, sa 8 glasova za i 2 suzdržana glasa usvojilo Prijedlog sporazuma o obročnoj otplati dospjelih dugovanja za komunalnu naknadu
 
 
Ovime je iscrpljen dnevni red sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj.
 
 
Sjednica je zaključena u 19,58 sati.
 
 
KLASA: 021-05/16-01/3
URBROJ: 2142-06-15-01-2
 
 
          Zapisnik vodila:                                                                Predsjednik
                                                                                      Općinskog vijeća Općine Omišalj
     Valentina Marohnić, v.r.                                                    Krešimir Kraljić, v.r.
 

    

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije