Javni natječaj za davanje u zakup javnih površina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata

Na temelju članka 5. Odluke o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 17/10, 19/10, 11/11, 15/12, 55/12 i 4/16), članka 46. Pravilnika o lokacijama i uvjetima za postavljanje i oblikovanje privremenih objekata i predmeta ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 57/10 i 12/11) i zaključka Općinske načelnice od 29. lipnja 2016. godine, Općina Omišalj raspisuje

 
JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup javnih površina
 u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata
 
Predmet javnog natječaja je davanje u zakup javne površine u vlasništvu općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata na sljedećim lokacijama:
 
I.  Kiosci i štandovi
1. Lokacija za davanje u zakup javne površine sa kioskom u vlasništvu općine Omišalj u ulici Ribarska obala u Njivicama (mikrolokacija- park iznad objekta “ Plava terasa”) površine 12,00 m² 
- namjena: prodaja voća i povrća
- razdoblje  na koje se daje u zakup: jedna godina od dana zaključenja ugovora
- početna cijena zakupa: 18.000,00 kn godišnje uvećano za PDV
2. Lokacija za davanje u zakup javne površine u ulici Ribarska obala u Njivicama (mikrolokacija- betonirani put iza objekta kbr. 31), do 4,00 m² za postavu pokretne naprave  za prodaju slika
       - stalak za prodaju slika 
       - razdoblje na koje se daje  zakup: sezonsko razdoblje do 1.listopada 2016. godine
       - početna cijena zakupa iznosi 12.000,00 kn  
3. Lokacija za davanje u zakup javne površine u ulici Ribarska obala u Njivicama (mikrolokacija – betonirani put iza objekta kbr.31), do 4,00 m² za postavu pokretne naprave za prodaju nakita
- štand/stolić za prodaju nakita od kamena, školjaka i plemenitih metala
- razdoblje na koje se daje  zakup: sezonsko razdoblje do 1. listopada 2016.godine
      - početna cijena zakupa iznosi 12.000,00 kn
 
II. Lokacije za davanje u zakup javne površine u vlasništvu općine Omišalj za postavu ugostiteljske terase za sezonsko razdoblje do 1. listopada 2016. godine na slijedećim lokacijama: 
 

R.br.

Lokacija

 

Površina u m²

 

Namjena

Površine

 

Početna cijena zakupnine (kn)

 

 

  1.

 

Ribarska obala 5

(ispred restorana

“Miramare” )

25,00

Ugostiteljska

terasa uz objekt, udaljena od zelenog pojasa 3 m

5.524,00

      2.

Ribarska obala 26

(ispred ugostiteljskog objekta „Da Vinci“)

39,15

Ugostiteljska terasa

8.650,58

     3.

Ribarska obala

(uz zemljište k.č. 10422 k.o. Omišalj-Njivice)

20,00

 

Ugostiteljska terasa, udaljena od zelenog pojasa 3 m

 

4.419,20

 

Na natječaju ne može sudjelovati ponuditelj koji:
- ne ispunjava ili nije ispunjavao obveze iz ugovora sklopljenog temeljem odredbi Odluke o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 17/10, 19/10, 11/11, 15/12, 55/12 i 4/16),
- je već bio utvrđen najpovoljnijim ponuditeljem za lokaciju koja je predmet natječaja, ali nije sklopio ugovor o zakupu ili je sklopio ugovor i isti raskinuo prije ugovorenog roka,
- koji ima nepodmiren dug prema Općini Omišalj po bilo kojoj osnovi.
 
UVJETI NATJEČAJA:
- Pravo sudjelovanja u natječaju imaju fizičke i pravne osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti i koje nemaju nenamirenih dugovanja prema Općini Omišalj s bilo kojeg osnova;
- Početna cijena zakupnine koja se odnosi na sezonsko razdoblje 2016. godine,  plaća se u dva obroka, 50% iznosa u roku od 10 dana od dana sklapanja ugovora, a 50% iznosa do 31. kolovoza 2016.godine.
- Cijena godišnjeg zakupa iz točke I. rbr.1. plaća se na način da se za 2016. godinu 50% godišnjeg zakupa plaća u roku od 10 dana od dana sklapanja ugovora, a 50% godišnjeg zakupa do 30. travnja 2017.godine, po ispostavljenom računu.
 
Odabrani ponuditelj dužan je po potpisu ugovora ishodovati sve potrebne dozvole i suglasnosti od nadležnih tijela, poštovati higijensko-tehničke uvjete, te održavati čistoću zakupljenog zemljišta, kao i uvjete postavljanja i oblikovanja privremenih objekata i predmeta na javnim površinama određenim u Pravilniku o lokacijama i uvjetima za postavljanje i oblikovanje privremenih objekata i predmeta.
Za lokaciju pod točkom II., rbr. 3, potrebno je ishodovati suglasnost za obavljanje djelatnosti od vlasnika zemljišta k.č. 10422 k.o. Omišalj-Njivice, te terasu postaviti u koordinaciji sa komunalnim redarom Općine Omišalj. 
Na lokacijama na kojima nije osigurana komunalna infrastruktura (struja, voda i odvodnja) troškove opremanja lokacije snosi zakupnik.
Troškove potrošnje električne energije i vode snosi zakupnik. Također nije uračunato uređenje zemljišta i priprema za postavu privremenih objekata.
Obavezna oprema uz postavljene privremene naprave na javnim površinama čini koš za otpatke postavljen neposredno uz privremene naprave.
Odabrani ponuditelji obvezni su platiti i troškove objave natječaja.
Općina može otkazati  ugovor o zakupu i u slučaju potrebe uređenja nekretnine koja je u zakupu, odnosno radi privođenja nekretnine namjeni sukladno odgovarajućim dokumentima prostornog uređenja. Zakupnik nema pravo tražiti od Općine naknadu štete.
 
Ponuda za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati:
1. Ponudu s čitko napisanim imenom i prezimenom ponuditelja, adresom prebivališta, te OIB/MBG za fizičku osobu; odnosno tvrtku s adresom sjedišta te OIB/MB za pravnu osobu, s navedenim brojem telefona, naznakom rednog broja za koji se ponuda podnosi. 
2. Presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe, odnosno obrtni registar za fizičke osobe, rješenje o upisu u registar udruge, političke stranke i slično, kojom natjecatelj dokazuje da je registriran za obavljanje djelatnosti za koju podnosi ponudu. 
3. Potvrdu o nepostojanju duga prema Općini Omišalj;
4. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine u iznosu od 10% od početnog iznosa zakupnine koja se uplaćuje uplatom na transakcijski račun Općine Omišalj broj HR86 2340 0091 8301 0000 9, model HR68, poziv na broj: 5738-OIB ponuditelja, sa svrhom uplate: jamčevina za zakup javne površine.
5. Naznaku broja tekućeg ili žiro-računa ponuditelja te naziv poslovne banke kod koje je račun otvoren, sve radi povrata jamčevine.
6. Visinu ponuđene zakupnine u kunama sezonski/godišnje (bez PDV-a i sa PDV-om za lokaciju pod I.rbr.1., za ostale lokacije bez PDV-a), sa ponuđenom cijenom izraženom slovima i brojkama.
 
Jamčevina ponuditelja čija ponuda nije prihvaćena, vraća se ponuditelju najkasnije u roku od 8 (osam) dana nakon donošenja odluke o odabiru, dok se jamčevina ponuditelja čija je ponuda prihvaćena ne vraća, već se zadržava i uračunava u iznos zakupnine.
Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži najviši iznos zakupnine. U slučaju da dva ili više ponuditelja, koji ispunjavaju uvjete iz natječaja, ponude isti iznos zakupnine pravo prvenstva ima ponuditelj čija ponuda je ranije zaprimljena u Upravnom odjelu Općine Omišalj.
Odabrani ponuditelj obvezan je s Općinom Omišalj zaključiti ugovor o zakupu javne površine u roku od osam dana od dana primitka odluke o odabiru. U protivnom će se smatrati da je od prijave na natječaj odustao. 
Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja ugovora o zakupu, nema pravo na povrat jamčevine.
Ponuda s utvrđenim prilozima dostavlja se u zatvorenoj omotnici s naznakom “Natječaj za zakup javnih površina – ne otvarati”, najkasnije do 8. srpnja 2016. godine do 10,00  sati, bez obzira na način dostave, na adresu: Općina Omišalj, Prikešte 13, 51513 Omišalj.
Otvaranje ponuda održat će se 8. srpnja 2016.g. u 10,00 sati u Općini Omišalj, Prikešte 13, Omišalj.
Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.
O odabiru najpovoljnije ponude ponuditelji će biti izvješteni u pisanom obliku. 
Općina Omišalj zadržava pravo ne odabrati niti jednu ponudu. Sve informacije o natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu Općine Omišalj, radnim danom od 9-15 h, na tel: 051/661-970.  
 
                                                                                                                           OPĆINA OMIŠALJ                                                                                                              

 

 

 

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije