Aktiviraj pristupačnost

Položaj, važnost i posebnosti općine Omišalj

Naselja

Na području općine Omišalj nalaze se dva naselja: Omišalj i Njivice. Prema podacima popisa stanovništva iz 2011. godine općina Omišalj ima 2.983 stanovnika.

Zemljopis

Općina Omišalj se nalazi u Primorsko-goranskoj županiji unutar mikroregije Priobalje, jedne od pet mikroregija na koje se županija dijeli.

 

Općina Omišalj obuhvaća sjeverni dio otoka Krka i otočić Sveti Marko. Kao glavni ulazni koridor na sam otok ima vrlo važnu prometnu ulogu, koja se očituje u povezivanju otoka Krka, ali i otoka Cresa i Lošinja s kopnom putem Krčkoga mosta. Lokacija međunarodne Zračne luke Rijeka na području općine Omišalj daje joj i širu prometnu važnost.

 

Otok Krk je s kopnom povezan Krčkim mostom, odnosno s dva lučna mosta koja se međusobno spajaju i oslanjaju na otočić Sv. Marko. Dužina mosta je 1430 metara, a ono čime se most ističe jeste betonski luk dužine 390 metara, koji je u vrijeme izgradnje bio najveći takav most na svijetu. Most je izgrađen 1980. godine.

 

Sjeverni Krk, koji gotovo u cijelosti zauzima općina Omišalj, najniži je dio otoka. Ukupna kopnena površina Općine Omišalj iznosi 39.5 km² i čini 8.9% površine otoka. To je područje u osnovi krška zaravan nagnuta prema jugozapadu, a visina joj se kreće uglavnom između 60 i 70 metara iznad morske površine. Zaravan na jugozapadu ograničavaju udubljenja: Omišaljski zaljev, uvala Sepen, Jezero kod Njivica, Veliki i Mali lug i dolina Velog potoka s uvalom Soline.

Klima

Najsjeverniji dio otoka Krka (Omišalj) ima umjereno toplu kišnu klimu bez suhog razdoblja i s vrućim ljetom. Najtopliji mjesec u godini ima srednju temperaturu veću od 22°C, ali nema izrazitog suhog razdoblja. Ovakva klima naziva se i "klimom kamelije".

Srednja godišnja temperatura iznosi 13,9 °C. Najviše temperature bilježe se u srpnju i kolovozu i to do 31 °C, a najniže u prosincu od 3,5 do -1,30 °C. Sjeverna strana je izloženija jakoj buri i hladnija od južne. Ljeta su topla i imaju blagu sredozemnu klimu s prosječnom temperaturom od oko 23 °C. Na godinu ima prosječno 256 sunčanih dana. Temperatura mora je također povoljna, u rasponu od 9 °C zimi do 26 °C ljeti.

Jedan od važnih elemenata klime je i relativna vlažnost zraka koja u općini Omišalj iznosi 63%.

 

Geološke karakteristike

U građi obalnoga pojasa i podmorja obalnog pojasa općine Omišalj sudjeluju naslage krede, paleogena i kvartara. Naslage krede (vapnenci, dolomiti i vapnenačko - dolomitične breče) i paleogena (vapnenci, fliš i vapnenačke breče) tvore osnovnu stijensku masu. Karbonatne naslage su u obalnom pojasu prostorno dominantne. Rasprostranjenost fliša (siltiti i lapori s proslojcima pješčenjaka) ograničena je na dvije relativno uske zone: jugozapadna obala sv. Marka i prevlaka Voz, kao i unutrašnji dio Omišaljskog zaljeva.

Područje općine Omišalj seizmički je vrlo aktivno, na što ukazuje gustoća epicentara potresa, njihova učestalost te veličina magnituda seizmičkih udara. Istraživanja pokazuju da je uzrok seizmičke aktivnosti regionalno izraženo podvlačenje Jadranske ploče pod Dinaride u dubini, a bliže površini strukturne promjene u obliku navlačenja.

Na sjevernom dijelu otoka Krka uočavaju se dvije relativno veće navlačne strukture (rasjedi): Omišalj - Vrbnik i Njivice - Punat unutar veće strukturne jedinice Rijeka - Krk. Najjači zabilježeni potres na otoku Krku dogodio se 1939. godine između Omišlja i Dobrinja. Intenzitet u epicentru je bio VIII MCS, a magnituda M = 4.9.

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije