Odluka o sufinanciranju nabavke udžbenika za učenike srednjih škola s područja općine Omišalj za školsku godinu 2016./2017.

                           

         REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA

                         

        O P Ć I N A  O M I Š A LJ

        OPĆINSKA NAČELNICA

 

Na temelju članka 49. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13), Općinska načelnica Općine Omišalj dana 25. srpnja 2016. godine donosi:
 
 
ODLUKU
o sufinanciranju nabavke udžbenika za učenike srednjih škola s područja općine Omišalj 
za školsku godinu 2016./2017.
 
 
I.
Donosi se Odluka o sufinanciranju nabavke udžbenika za sve učenike srednjih škola koji imaju prijavljeno prebivalište na području općine Omišalj na dan donošenja iste. 
 
II.
Sufinanciranje nabavke udžbenika u iznosu od 400,00 kuna po učeniku izvršit će se uplatom na transakcijski račun roditelja temeljem dostavljenog Zahtjeva za sufinanciranje nabavke udžbenika, uz koji je potrebno priložiti potvrdu o upisu u školsku godinu 2016./2017., dokaz o prebivalištu ili kopiju osobne iskaznice učenika, kopiju kartice roditelja te original račun za nabavu knjiga.
Zahtjevi za sufinanciranje nabavke udžbenika dostavljaju se u Općinu Omišalj, Prikešte 13, 51513 Omišalj preporučenom pošiljkom ili osobno do 31. listopada 2016. godine.
 
III.
Nepotpuni Zahtjevi i Zahtjevi koji stignu izvan propisanog roka neće se razmatrati.
 
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnim pločama i internet stranici Općine Omišalj.
 
KLASA: 602-03/16-01/3
URBROJ: 2142-06-16-01-1
Omišalj, 2. kolovoza 2016. godine
 
             Općinska načelnica
mr. sc. Mirela Ahmetović, v.r.
 
grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije