Javni natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Omišalj

Na temelju članka 3. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Omišalj („Službene novine“ Primorsko goranske županije broj 4/16), Općina Omišalj raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA
KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA OPĆINE OMIŠALJ
 
 
1. Predmet natječaja:
 
Obavljanje poslova preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka osoba za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, i to od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine.
Obavljanje djelatnosti koja je predmet natječaja uređeno je odredbama Zakona o pogrebničkoj djelatnosti („Narodne novine“ broj  36/15).
 
2. Priroda i opseg te mjesto obavljanja poslova:
 
Preuzimanje pokojnika na mjestu nastanka smrtnog slučaja na osnovu poziva nadležnog mrtvozornika. Radnja podrazumijeva smještaj pokojnika u pvc vreću i polaganje na specijalna nosila ili metalni transportni sanduk te prijenos do specijalnog mrtvačkog vozila, prijevoz do lokacije Zavoda za patologiju i patološku anatomiju MF Rijeka ili Zavoda za sudsku medicinu i kriminalistiku MF Rijeka te smještaj u rashladnu komoru.
Usluga podrazumijeva preuzimanje umrlih bez obzira na stanje tijela i mjesto na kome se nalazi, raspoloživa je u terminima od 0,00 do 24,00 sata radnim danom, vikendom i blagdanom, a odnosi se na cjelokupno područje Općine Omišalj.
U opseg poslova uključen je i sav potrebni materijal (pvc vreća i dr.). Očekivani opseg poslova je 6-7 preuzimanja i prijevoza godišnje.
 
Napomena:
Općina Omišalj snosit će troškove preuzimanja i prijevoza umrle osobe na obdukciju temeljem ispostavljenog računa pogrebnika, uz uvjete:
-  da se umrla osoba  ili posmrtni ostaci osobe nalaze na području Općine Omišalj,
- da preuzimanje i prijevoz umrle osobe obavlja pogrebnik koji s Općinom Omišalj ima zaključen ugovor o obavljanju tih poslova,
- da je pogrebnik uz račun priložio popratnicu za obdukciju izdanu od mrtvozornika nadležnog za područje Općine Omišalj,
-  da cijena iz računa odgovara cjeniku usluge koji je prilog i sastavni dio ugovora o obavljanju poslova.
 
3. Vrijeme na koje se sklapa ugovor: 4 (četiri) godine.
 
4. Uvjeti natječaja:
 
Ponude na natječaj mogu podnijeti pravne ili fizičke osobe, koje ispunjavaju sljedeće uvjete:
- da su upisane u odgovarajući registar za obavljanje pogrebničke djelatnosti, što dokazuju izvodom iz registra ne starijim od 30 dana,
- da imaju rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti, što dokazuju preslikom rješenja,
- da imaju na raspolaganju (u vlasništvu ili zakupu) najmanje jedno pogrebno vozilo, što dokazuju preslikom prometne knjižice vozila,
- da su kadrovski i tehnički ekipirani na način da pozive mrtvozornika mogu primati tijekom 24 sata svakog dana i da mogu mrtvu osobu preuzeti najkasnije u roku od dva sata od prijema poziva, što dokazuju izjavom o ispunjavanju kadrovskih i tehničkih uvjeta u kojoj se pojedinačno navode kadrovski i drugi tehnički kapaciteti kojima pogrebnik raspolaže,
- da nemaju nepodmirenih poreznih obveza i obveza za mirovinsko osiguranje, što dokazuju odgovarajućom potvrdom Porezne uprave ne starijom od 30 dana,
- da nemaju nepodmirenih obveza prema Općini Omišalj, po bilo kojem osnovu, što dokazuju odgovarajućom potvrdom Općine Omišalj, ne starijom od 30 dana,
- da pogrebnik fizička osoba ili odgovorna osoba u pravnoj osobi nisu pravomoćno osuđeni za kaznena djela i prekršaje iz članka 13. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti, a što dokazuju uvjerenjem o nekažnjavanju odnosno uvjerenjem o neizricanju prekršajne kazne (ne starijim od 3 mjeseca).
 
Uz navedene dokaze sposobnosti ponuditelj mora priložiti i popunjeni cjenik usluge prijevoza pokojnika koji je sastavni dio natječajne dokumentacije.
  
5. Kriteriji za odabir najpovoljnije ponude:
 
Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji uz ispunjenje svih uvjeta iz točke 4. ovog natječaja, ponudi i ukupno najnižu cijenu, po cjeniku koji čini sastavni dio natječajne dokumentacije.
U slučaju da dva ili više ponuditelja koji ispunjavaju uvjete iz natječaja, ponude isti iznos, najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja je ranije zaprimljena u Upravnom odjelu Općine Omišalj.
 
Odluku o odabiru najpovoljnije ponude po natječaju donosi Općinska načelnica u roku od 8 dana od dana javnog otvaranja ponuda. Sa najpovoljnijim ponuditeljem sklopit će se ugovor na razdoblje od 4 godine. O odabiru najpovoljnije ponude ponuditelji će biti izvješteni u pisanom obliku.
 
Općina Omišalj zadržava pravo da ne izabere niti jednog ponuditelja.
Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.
 
6. Rok za predaju ponuda:
 
Ponuda sa prilozima dostavlja se u zatvorenoj omotnici najkasnije do 30. kolovoza 2016. godine do 14,00 sati, bez obzira na način dostave, na adresu: Općina Omišalj, Prikešte 13, 51513 Omišalj, sa naznakom „NE OTVARAJ - JAVNI NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA OPĆINE OMIŠALJ“.
 
7. Javno otvaranje ponuda:
 
Javno otvaranje ponuda održat će se 30. kolovoza 2016. godine u 14,00 sati u Općini Omišalj, Prikešte 13, 51513 Omišalj.
 

Sve informacije mogu se dobiti na tel: 051/661-970 ili na e-mail adresu: valentina.marohnic@omisalj.hr

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije