Zapisnik sa 29. sjednice Općinskog vijeća

Z A P I S N I K
 
sa 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj održane 15. rujna 2016. godine u vijećnici Općine Omišalj, s početkom u 18.00 sati.
Sjednicu otvara i vodi predsjednik Općinskog vijeća Krešimir Kraljić i utvrđuje da sjednici prisustvuju ovi članovi Vijeća: Nikola Dujmović, Josip Đurđević, Miljenka Justić, Krešimir Kraljić, Dunja Mihelec, Razim Muratović, Vjeran Piršić i Zdravko Radović.
 
Sjednici prisustvuju i:
- mr.sc. Mirela Ahmetović, Općinska načelnica Općine Omišalj,
- Ranko Špigl, zamjenik Općinske načelnice Općine Omišalj,
- Ivica Blažević, predsjednik Mjesnog odbora Omišalj,
- Maja Mahulja, Pročelnica Upravnog odjela Općine Omišalj i voditelji odsjeka Ana Cetina i Snježana Baždarić, Jelena Bigović iz Odsjeka za društvene djelatnosti te viši stručni suradnik za pravne poslove Valentina Marohnić,
- Željko Feretić, direktor trgovačkog društva Pesja Nautika d.o.o.,
- Ante Vičević, direktor trgovačkog društva Natura Consulting d.o.o.,
- Anto Trogrlić, Marijana Šunić, Dolores Pujas – Majurec i Dina Blažević, po prethodnoj najavi sukladno Poslovniku,
- Ernest Marinković, za Glasnik Općine Omišalj.
 
Vijeće je usvojilo zapisnik sa 28. sjednice Općinskog vijeća od 15. lipnja 2016. godine.
 
             
VIJEĆNIČKA PITANJA
 
Josip Đurđević postavio jesljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Upozoren sam da Ponikve naplaćuju odvoz smeća po kvadraturi kuće, a ne po broju članova kućanstva, pa me zanima što se može po tom pitanju učiniti? Mislim da su osobe te koje rade smeće, a ne kvadratura.“
Općinska načelnica odgovorila je da će se uputiti dopis Ponikvi u vezi navedenog.
2. „Molio bih da se sazove izvanredna sjednica Vijeća povodom velikog pražnjenja cisterni iz cijelog sjevernog dijela otoka Krka na naš pročistač u Kijcu. Znamo da je to pročistač za našu Općinu Omišalj i za cijelu Malinsku, koja ljeti ima jako puno gostiju i dnevno tamo dođe oko 20 cisterni. Meni se čini da je more tamo zamućeno i da pročistač ne može to sve pročistiti i to ide direktno u more. Pa bih molio da nam direktor Mrakovčić da karakteristike i da nam netko prezentira rad tog pročistača. To je i ružna slika za turizam, cisterne cijeli dan među turistima. Molio bih pisani odgovor direktora Mrakovčića u vezi sa pražnjenjem cisterni. Krešimir Kraljić se nadovezao i rekao da Vijeće može uputiti jedan dopis Ponikvi neka dođe i neka nam malo pojasni situaciju. Ranko Špigl je nadodao da je ovaj pročistač mehanički, a da će za koju godinu biti postavljen i kemijsko-biološki te da se slaže da se zatraži odgovor od Ponikvi.
Općinska načelnica odgovorila je da će se i u vezi ovoga uputiti dopis Ponikvi.
 
Razim Muratović postavio jesljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Molim Načelnicu da ponovno kaže što zna u vezi stanja u Dina Petrokemiji i čije rješenje je mjerodavno da ljudi povjeruju da u Dini ima ili nema opasnih kemikalija. Mogli bi biti pozvani i bivši radnici Dine da nam objasne koje su to opasnosti ili da dođe netko iz Ministarstva na sjednicu Vijeća i da potvrdi pred ljudima da se u Dini ne nalaze kemikalije opasne po zdravlje.“
Općinska načelnica odgovorila je da je da je sa 1.9.2016. Dina Petrokemija d.d. brisana iz sudskog registra i prestala je postojati i time je stečajna upraviteljica prestala biti odgovorna osoba Dina Petrokemije. Što se tiče kemikalija u postrojenju, to je javni dokument kojeg je utvrdilo Povjerenstvo u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, i koje je osnovano posebno u tu svrhu, a taj popis kemikalija je utvrđen još u 4. mjesecu. A prije toga je utvrđen i od strane nadležne službe u Dina Petrokemiji u suradnji sa inspekcijom. Što se tiče poziva bivšim radnicima Dine, član Općinskog vijeća Zdravko Radović je bivši radnik koji je sa podacima o kemikalijama dobro upoznat. Ono što je danas najopasnije tamo je vinil klorid monomer te je o njemu najdetaljnije informirana, a tu kemikaliju je Hrvatski zavod za toksikologiju svrstao u prvu skupinu kancerogenih tvari koje uzrokuju rak. Općina Omišalj je u proteklih godinu i pol uputila niz dopisa prema Ministarstvu zaštite okoliša i DORH-u, kojim je tražila da se osigura čuvanje postrojenja Dine. Ministarstvo je osiguralo sredstva za čuvanje postrojenja do kraja 2015. godine, a nakon ulaska DINE u stečajni postupak sredstva za čuvanje postrojenja, operatere i vatrogasce su se osigurala iz stečajne mase. Nakon što je Dina brisana iz sudskog registra dešava se problem da ona više nije pravni subjekt i nema tko potpisati ugovore sa zaštitarima i operaterima. Zakonom je izričito propisano da ukoliko onečišćivač ne sanira lokaciju na kojoj se nalaze opasne tvari, to mora učiniti Republika Hrvatska i to posredstvom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, uz naravno Ministarstvo za zaštitu okoliša. Mi smo kao Općina ponovno uputili još jedan dopis i DORH-u i Ministarstvu zaštite okoliša, koje nikad nije odgovorilo niti na jedan dopis Općine Omišalj, niti je postupilo sukladno pravnim propisima, a ni po nalogu Državnog odvjetništva. Nakon što je Dina brisana iz sudskog registra i nakon što sam sazvala konferenciju za novinare u vezi toga, Ministarstvo je osiguralo sredstva samo za zaštitare do 15. rujna 2016. Nemam informaciju da li će zaštitari i dalje biti na toj poziciji od 16. rujna. Danas se Povjerenstvo za utvrđivanje broja i vrsta kemikalija na postrojenju DINA Petrokemije ponovno sastalo i ona nema informaciju što su zaključili, osim neslužbene informacije da nisu zaključili ništa. Ono što slijedi je da Općina Omišalj mora razmišljati koje daljnje pravne postupke poduzeti. Prvi korak je traženje hitnog očitovanja Državnog odvjetništva u cilju da prisili Ministarstvo da postupi po zakonu. Na priopćenju za medije je izjavila da više ne zna kojim sredstvima se boriti te je dala izjavu i za HRT i za Novu TV. Ministarstvo nije htjelo osigurati sugovornika niti se htjelo očitovati, već se samo na upit HRT-a očitovalo da su njene tvrdnje neosnovane i da na postrojenju DINA Petrokemije nema kancerogenih tvari, unatoč činjenici da je i Hrvatski toksikološki zavod utvrdio da je riječ o kancerogenoj tvari. I njezin zadnji prijedlog je da se vinil klorid monomer izmjesti u dvorište Ministarstva. Ministarstvo ignorira i 7 načelnika i gradonačelnika sa otoka Krka, te Župana PGŽ, kao i DORH koji im je dao nalog da moraju postupiti žurno. Zdravko Radović je nadodao da se o tome nema više što reći jer je sve rečeno te bi kod eventualnog prijevoza pojedinih kemikalija bio najveći problem kako izvući kemikalije koje su već pomiješane. Nikola Dujmović je naglasio da ne treba čekati sastavljanje nove vlade nego djelovati odmah, ukoliko je zaista riječ o opasnim kemikalijama. Načelnica je nadodala da bi svakako trebalo tražiti od DORH-a izvještaj na koji način je postupio po navedenom pitanju, te ako nije, podići tužbu. Vjeran Piršić smatra da bi trebalo zatražiti pomoć od institucija Europske unije zbog nereagiranja od strane Republike Hrvatske i ugroze vlastitih građana.
2. „Da li postoji mogućnost da se na Pušći sanira dio ceste kod kuća broj 41 i 43, radovi su pri kraju i trebalo bi sanirati taj dio ceste?“
Općinska načelnica odgovorila je da nije zamijetila navedeni problem, ali da će se razmotriti mogućnost ne samo sanacije ceste, nego i uređenja ceste zbog rješavanja problema oborinske odvodnje. Što se tiče privremene sanacije, vidjet ćemo koliko je to moguće učiniti iz Proračuna za 2016.g.
 
Miljenka Justić postavila jesljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Tko je radio elaborat prometnog rješenja za turističke autobuse u Njivicama i da li se može dobiti na uvid? Znakovi zabrane za autobuse su postavljeni na čudnim mjestima. Konkretno iznad parkirališta Krčine postavljen je znak zabrane za autobuse. Taj znak se može tumačiti da više ni dole prema autobusnim stanicama ne mogu voziti autobusi. I tko je nadležan za kontrolu tih autobusa s obzirom da ih je ovo ljeto bilo opet po svuda? Da li je dovoljan naš komunalni odnosno prometni redar da to kontrolira ili to radi policija? Ove godine je policija bezobrazno naplaćivala kazne za pogrešno parkiranje osobnim automobilima prema plaži, a autobusa ima po svuda.“
Općinska načelnica odgovorila je da je elaborat za turističke autobuse radio g. Benigar – inženjer prometa koji je upravo za to i ovlašten, tako da nije kompetentna da odgovori da li je znak ispravno postavljen ili ne. Za kontrolu autobusa nadležna je PP Krk, a nažalost bilo je velikih problema sa izvršenjem poslova naplate kazni od strane policije. Općina je čak uputila i dopis PP Krk, ali još nismo dobili odgovor. Na jednom od sastanaka sa Načelnikom  PP Krk smo dobili usmeni odgovor koji kaže da su na otoku Krku samo dva policajca koji se pojačavaju sa ovim timom ljetnih policajaca, i da je tolika gužva na otoku Krku tijekom ljetne sezone da oni ne stižu odraditi sve ono što bi trebali odraditi. Općina ne može policiji narediti na kojem dijelu će naplaćivati kazne, a na kojem ne.
2. „Nedavno je bilo predstavljanje idejnog projekta parka Rosulje, pa me zanima da li su došle kakve pisane primjedbe na taj projekt i u kojoj smo fazi?“
Općinska načelnica odgovorila je da su dobivene pisane primjedbe, i u negativnom i u pozitivnom smislu. Najčešće se projekt parka hvalio. Negativne primjedbe iznesene na samoj prezentaciji, od strane dvije ili tri osobe, uglavnom su se ticale adrenalinskog parka. Međutim kako se on ne ugrađuje na način da je on čvrst i da se ne može ukloniti, ne bi smjelo biti problema u vezi toga. Sam projekt je u fazi dobivanja građevinske dozvole. Realizacija je predviđena i u našim projekcijama za 2017./2018.
 
Dunja Mihelec postavila jesljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Da li će i kada će biti poticaja od Općine za energetsku obnovu obiteljskih kuća?“
Općinska načelnica odgovorila je da u vezi sa poticajima energetske obnove obiteljskih kuća trenutno nema nikakvih najava. Vjeran Piršić je nadodao da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost bankrotirao. Prema njegovim saznanjima, kad se formira novi Upravni odbor bit će novih poticaja i Općina bi mogla iznos od 45% osiguran za tu svrhu u Proračunu povećati na 50%. Ono što je dobro, neće biti u pitanju samo fasade, već će se raditi o  podizanju tog energetskog standarda.  
2. „Kada se može očekivati kvalitetnije prometno rješenje dolaska odnosno odlaska u školu i vrtić? Svako malo netko zapne za suhozid prema Lokvici.“
Općinska načelnica ovlastila je na odgovor Pročelnicu, a koja je ovlastila Snježanu Baždarić. Ona je odgovorila da je u tijeku provedba parcelacijskog elaborata koji je izrađen temeljem lokacijske dozvole, a da je to potrebno za uređenje pristupne ceste. Sve to je preduvjet za ishođenje građevinske dozvole. Ako sve bude išlo po propisima to bi sve trebalo biti provedeno relativno brzo.
 
Vjeran Piršić postavio jesljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Vezano za turističke autobuse koji dolaze sa izletnicima, čini mi se da je taj problem eskalirao ove godine. Smatra da prometna struka nije rješenje i da je to kompleksniji problem. Moj prijedlog je formiranje radne grupe, u što bi trebalo uključiti i Turističku zajednicu, koja bi donijela smisleno rješenje. Da se pokuša naći rješenje temeljem iskustava ostalih jedinica lokalne samouprave koje su imale sličan problem.“
Općinska načelnica odgovorila je da prihvaća prijedlog te je napomenula da je već postojao prijedlog osnivanja radne grupe za problem rješavanja turističkih autobusa, a da je Općina samo djelomično riješila problem na način da su se osigurala mjesta za parkiranje autobusa. Neke autobusne parkirne karte ipak jesu naplaćene, a ono što nedostaje je suradnja policije. Ono što je bila jedna od mogućnosti o kojoj je razgovarala i sa predsjednikom Vijeća je zatvaranje centra Njivica za autobuse.
2. „U ponedjeljak je predstavljanje strategije razvoja turizma PGŽ u Opatiji na Fakultetu i svi komentari kažu da je to loš produkt. Ja sam već dva puta pitao o učešću Turističke zajednice Općine Omišalj u tom procesu, kao i za otočku strategiju koja je specifična. Pa bih zamolio da ako je još moguće, da se nešto pokuša napraviti u vezi toga. Ta strategija nas vodi u krive pravce razvoja turizma i to masovnog turizma. Da li može Turistička zajednice tijekom zime poduzeti nešto, da se prije izglasavanja koje se očekuje u prosincu, utječe barem na neke elemente strategije. Ja mogu poslati pisane komentare.“
Općinska načelnica odgovorila je da očekuje da joj vijećnik dostavi komentare sa prijedlozima u pisanom obliku.
 
Vijeće je zatim jednoglasno utvrdilo sljedeći
 
D  N  E  V  N  I      R  E  D
 
1. Prezentacija trgovačkog društva NATURA CONSULTING d.o.o. u vezi sa obavljanjem djelatnosti uzgoja ljekovitog bilja na području općine Omišalj
2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2016. godinu
3. Polugodišnji izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa Općine Omišalj za 2016. godinu
4. Izvještaj o radu Općinske načelnice Općine Omišalj za razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine
5. Izvješće o poslovanju Društva PESJA-NAUTIKA d.o.o. za 2015. godinu
6. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola te studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija
7. Prijedlog za imenovanje sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Rijeci
8. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
 
- . -
 
Vijeće je zatim prešlo na rad prema utvrđenom dnevnom redu.
 
 
Točka 1.
Prezentacija trgovačkog društva NATURA CONSULTING d.o.o. u vezi sa obavljanjem djelatnosti uzgoja ljekovitog bilja na području općine Omišalj
 
Članovima Vijeća dostavljen je dopis t.d. Natura Consulting d.o.o. naknadno.
Prezentaciju u vezi sa obavljanjem djelatnosti uzgoja ljekovitog bilja na području općine Omišalj održao je direktor Ante Vičević.
 
U raspravi su sudjelovali: Razim Muratović, Ante Vičević, Ranko Špigl, Dunja Mihelec, Josip Đurđević i Vjeran Piršić.
 
Vijeće je, nakon rasprave, primilo k znanju prezentaciju.
 
Točka 2.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2016. godinu
 
Članovima Vijeća Polugodišnji izvještaj dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
 
Dunja Mihelec je u ime Odbora za proračun i financije napomenula da je Odbor pregledao Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna i da je to prikaz realnog stanja.
U raspravi su sudjelovali: Dunja Mihelec, Vjeran Piršić, Krešimir Kraljić, Ranko Špigl i Miljenka Justić
 
Vijeće je, nakon rasprave, sa 7 glasova za i 1 suzdržanim glasom, usvojilo Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2016. godinu.
 
Točka 3.
Polugodišnji izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa Općine Omišalj
za 2016. godinu
 
Članovima Vijeća Polugodišnji izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
 
Vijeće je, bez rasprave, sa 7 glasova za i 1 suzdržanim glasom, usvojilo Polugodišnji izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa Općine Omišalj za 2016. godinu.
  
Točka 4.
Izvještaj o radu Općinske načelnice Općine Omišalj
za razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine
 
Članovima Vijeća Izvještaj o radu Općinske načelnice za razdoblje siječanj – lipanj 2016. godinedostavljen je uz poziv za sjednicu.
Izvještaj je podnijela Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
 
Vijeće je, bez rasprave,sa 7 glasova za i 1 suzdržanim glasom, usvojilo Izvještaj o radu Općinske načelnice Općine Omišalj za razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine.
 
Točka 5.
Izvješće o poslovanju Društva PESJA-NAUTIKA d.o.o. za 2015. godinu
 
Članovima Vijeća materijal za točku dnevnog reda dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnio je direktor t.d. Pesja Nautika d.o.o., Željko Feretić.
U raspravi su sudjelovali: Dunja Mihelec, Krešimir Kraljić, Željko Feretić, Miljenka Justić, Josip Đurđević, Vjeran Piršić i Mirela Ahmetović.
 
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno usvojilo Izvješće o poslovanju Društva PESJA-NAUTIKA d.o.o. za 2015. godinu.
Točka 6.
Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola te studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija
 
Članovima Vijeća Prijedlog odluke s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Miljenka Justić, predsjednica Odbora za odgoj, obrazovanje, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu.
 
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o izmjeni i  dopuni Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola te studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija.
 
Točka 7.
Prijedlog za imenovanje sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Rijeci
 
Članovima Vijeća materijal za točku dnevnog reda s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.    
Uvodno obrazloženje podnijela je predsjednica Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja Dunja Mihelec.
U raspravi su sudjelovali: Razim Muratović, Dunja Mihelec i Valentina Marohnić.
        
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno donijelo sljedeći zaključak:
1. Općinsko vijeće Općine Omišalj, na temelju prijedloga Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja, predlaže Skupštini Primorsko-goranske županije da se za suca porotnika za mladež Općinskog suda u Rijeci imenuje Dragica Vukušić iz Omišlja, Zagradi 3.
  
Točka 8.
Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
 
Materijal za ovu točku dnevnog reda članovima Vijeća dostavljen je naknadno.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
 
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi.
 
 
Ovime je iscrpljen dnevni red sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj.
 
 
Sjednica je zaključena u 21:03 sati.
 
 
KLASA: 021-05/16-01/5
URBROJ: 2142-06-16-01-2
 
 
            Zapisnik vodila:                                                                    Predsjednik
                                                                                        Općinskog vijeća Općine Omišalj
       Valentina Marohnić, v.r.                                                        Krešimir Kraljić, v.r.
 

    

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije