Javni natječaj za izbor i imenovanje direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Omišalj

Na temelju članka 17. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (N.N.152/08), članka 27. Statuta Turističke zajednice Općine Omišalj (SN PGŽ 5/2010) i Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Omišalj od 31.10.2016. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Omišalj dana 06. studenoga 2016. godine  raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje direktora/ice Turističkog ureda
Turističke zajednice Općine Omišalj
 
Kandidati moraju uz opće uvjete propisane Zakonom o radu (NN 93/14) ispunjavati i posebne uvjete propisane člankom 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08), te člankom 1. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 42/14 i 114/14) i to kako slijedi:
1. da ima završen preddiplomski sveučilišni studij (sveučilišni prvostupnik/ prvostupnica) ili stručni studij (stručni prvostupnik/prvostupnica) ili završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij (magistar/magistra) ili specijalistički diplomski stručni studij (stručni specijalist/specijalistica);
2.  da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na rukovodećim poslovima;
3.  da izradi prijedlog svog programa rada turističke zajednice za jednogodišnje razdoblje;
4.  da aktivno zna jedan svjetski jezik;
5.  da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu;
6.  da poznaje rad na osobnom računalu; 
7.  da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje.
Prijava mora sadržavati ime i prezime kandidata, adresu, broj telefona, broj mobitela i e-mail adresu, naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj, specifikaciju priloga (dokaza) uz prijavu te potpis kandidata.  
Uz pisanu prijavu, kandidati su dužni priložiti:
- životopis,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica, osobna iskaznica ili putovnica),
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma),
- dokaz iz kojeg je vidljivo da kandidat ima traženo radno iskustvo iz točke 2. ovog natječaja (radna knjižica, elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca kojim se dokazuje određeno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima i dr.),
- prijedlog Programa rada  turističke zajednice za jednogodišnje razdoblje,
- dokaz o aktivnom znanju  jednog svjetskog jezika (svjedodžba obrazovne ustanove ili certifikat škole za strane jezike),
- presliku ili uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu (ukoliko ima položen ispit) ili izjavu da ga nije dužan polagati (napomena: u skladu s člankom 23. stavkom 5. i 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, direktorom može biti imenovana i osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu nema položen stručni ispit za rad u turističkom uredu uz uvjet da stručni ispit položi u roku od jedne godine od dana stupanja na rad ili je riječ o osobi koja ima odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 10 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi),
- dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika svjedodžbe, indexa ili certifikata odgovarajuće obrazovne ustanove i sl.),
 
Natječaj je otvoren do 20. studenoga 2016. godine.
Ponude na natječaj s potrebnim prilozima dostavljaju se poštom u zatvorenoj kuverti s naznakom „za natječaj-ne otvarati“ na adresu:
Turistička zajednica Općine Omišalj
Turističko vijeće
Ribarska obala 10
51512  Njivice
Kandidati dostavljaju sve priloge u neovjerenoj preslici, te su dužni na poziv Turističke zajednice Općine Omišalj dostaviti na uvid originale.
Nepotpune  prijave  kao i prijave izvan utvrđenog roka neće se razmatrati. 
S kandidatima prijavljenim na natječaj obavit će se razgovor.
 
Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Omišalj će za svakog kandidata putem Ministarstva pravosuđa provjeriti da li postoji zapreka iz Ad. 7. uvjeta ovoga Natječaja.
 
Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Omišalj zadržava pravo ne izvršiti izbor direktora/ice po raspisanom natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.
O rezultatima natječaja kandidati će biti  obaviješteni pisanim putem u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o imenovanju.
 
 
                                                                                      Turističko vijeće
                                                                      Turističke zajednice Općine Omišalj
       Predsjednica mr.sc.Mirela Ahmetović v.r.
 

 

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije