Poziv za 31. sjednicu Općinskog vijeća Općine Omišalj

            REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
                 OPĆINA OMIŠALJ
                OPĆINSKO VIJEĆE
 
KLASA: 021-05/16-01/7
URBROJ: 2142-06-16-01-1
Omišalj, 2. prosinca 2016. godine
 
Na temelju članka 72. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13)
 
S A Z I V A M
 
31. sjednicu Općinskog vijeća Općine Omišalj za
8. prosinca 2016. godine (četvrtak) u 18.00 sati u DC Kijac u Njivicama
 
Za sjednicu predlažem sljedeći:
 
D  N  E  V  N  I      R  E  D
 
1.a) Prijedlog trećih izmjena i dopuna Proračuna Općine Omišalj za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu i Plana razvojnih programa Općine Omišalj za razdoblje od 2016. do 2018. godine
b) Prijedlog trećih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
c) Prijedlog trećih izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
d) Prijedlog trećih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2016. godinu
e) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi za 2016. godinu
2. Prijedlog drugih izmjena Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području općine Omišalj za 2016. godinu
3. Prijedlog prvih izmjena Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2016. godinu
4.a) Prijedlog proračuna Općine Omišalj za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu i plana razvojnih programa Općine Omišalj za razdoblje od 2017. do 2019. godine
b) Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
c) Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
d) Prijedlog programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2017. godinu
e) Prijedlog programa javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi za 2017. godinu
5. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Općine Omišalj za 2017. godinu
6. Prijedlog programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Omišalj za 2017. godinu
7. Prijedlog plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2017. godinu
8. Prijedlog programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2017. godinu
9. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Omišalj za 2017. godinu
10. Prijedlog odluka o korištenju dijela sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak koji je ostvaren na području Općine Omišalj, za realizaciju tri kapitalna projekta:
a)  Gradnja groblja -proširenje
b)  Rekonstrukcija društvenog centra u Omišlju i
c)  Rekonstukcija, sanacija i uređenje kuće „Landauf“
11. a) Prijedlog srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području općine Omišalj za razdoblje od 2017. do 2019. godine
b) Prijedlog plana davanja koncesija na području općine Omišalj za 2017. godinu
 
Napomena:
Materijal za točku 4.a članovima Vijeća dostavljen je 15.11.2016. godine.
Članovima Vijeća dostavlja se zapisnik sa 30. sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj na usvajanje.
Molimo vas da eventualni izostanak javite na br. tel. 661-970.
Nakon sjednice Općinskog vijeća održat će se domjenak prigodom božićnih blagdana.
 
 
                                                                                           Predsjednik
                                                                                               Krešimir Kraljić, v.r.
                                               
- Temeljem članka 94. stavka 3. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13), građani i predstavnici zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća pod uvjetom da svoj dolazak najave osobno, telefonom, odnosno dostave faksom, elektroničkom poštom ili pisanim putem Upravnom odjelu Općine Omišalj najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice.-
 

    

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije