Zapisnik sa 30. sjednice Općinskog vijeća

Z A P I S N I K
 
sa 30. sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj održane 27. listopada 2016. godine u Društvenom centru „Kijac“ u Njivicama, s početkom u 18.00 sati.
Sjednicu otvara i vodi predsjednik Općinskog vijeća Krešimir Kraljić i utvrđuje da sjednici prisustvuju ovi članovi Vijeća: Nikola Dapčić, Nikola Dujmović, Josip Đurđević, Miljenka Justić, Krešimir Kraljić, Dunja Mihelec, Razim Muratović, Vjeran Piršić, Zdravko Radović i Darko Žuvić.
 
Sjednici prisustvuju i:
- mr.sc. Mirela Ahmetović, Općinska načelnica Općine Omišalj,
- Ranko Špigl, zamjenik Općinske načelnice Općine Omišalj,
- Ivica Blažević, predsjednik Mjesnog odbora Omišalj,
- Zlatko Klobas, predsjednik Mjesnog odbora Njivice,
-voditelji odsjeka Ana Cetina i Snježana Baždarić, Jelena Bigović iz Odsjeka za društvene djelatnosti te viši stručni suradnik za pravne poslove Valentina Marohnić,
- Frane Mrakovčić, direktor Ponikve voda d.o.o., Ponikve eko otok Krk d.o.o. i Ponikve usluga d.o.o., te Neven Hržić i Edit Jurina iz Ponikve voda d.o.o.
- Anto Trogrlić, Dina Blažević, Marijana Šunić i Damir Musić, po prethodnoj najavi sukladno Poslovniku,
- Ema Čišić, za Glasnik Općine Omišalj.
 
Vijeće je usvojilo zapisnik sa 29. sjednice Općinskog vijeća od 15. rujna 2016. godine.
 
             
VIJEĆNIČKA PITANJA
 
Darko Žuvić postavio jesljedeće vijećničko pitanje:
 
1. „Imam pitanje u vezi 2 objekta u Omišlju – objekta na Pesji i Hotel Učka, i komunalni nered oko njih. Na Hotelu Učka urušio se kompletan krov, preko ljeta su otpadali komadi i na plažu, mogao je netko i stradati. Tko je vlasnik i da li je vlasnik upoznat sa situacijom?“
Općinska načelnica odgovorila je da je i prije, temeljem pitanja vijećnika, upućen zahtjev za uređenjem okućnice vlasniku. Vlasnici su Talijani, odnosno skupina Talijana i dolazili su dva puta u Općinu Omišalj na sastanak, radi informacije da li je netko zainteresiran za njihovog objekt, uvijek u pratnji odvjetnice Anite Prelec. Upućen im je zahtjev da urede objekt i okućnicu na način da se ne ugrožava javna površina. Nadodala je da je u navedenom slučaju moguće postupati jedino po Odluci o komunalnom redu.
 
Miljenka Justić postavila jesljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „S obzirom da Županija ide sa uređenjem kružnih tokova na području cijele županije, da li ima kakvih naznaka odnosno interesa u našoj općini za kružne tokove? Recimo na izlazu iz Njivica ima prostora za jedan kružni tok, a tamo je promet iz smjera Krka na neki način već usporen zbog velikog zavoja. Dok je iz smjera Omišlja potrebno usporiti promet, jer su brzine nevjerojatno velike, ljudi ne poštuju znakove te se ljeti jako opasno uključivati iz Njivica na glavnu cestu.“
Općinska načelnica ovlastila je na odgovor svog zamjenika Ranka Špigla, a koji je odgovorio da je točno sve što je vijećnica rekla i da ako je stav vijećnika takav, da se može uputiti dopis višem tijelu od Županije, Hrvatskim cestama sa opisom stanja. Sigurno da to neće biti riješeno ni ove ni iduće godine, ali da se krene sa tim ako je takav stav vijeća.
2. „S obzirom da je sve riješeno u vezi UPU 2- Njivice, ima li kakvih upita za eventualne financijske zahvate, odnosno ima li kakvih interesenata koji bi nešto radili na području Peharčeka, Pod crikvun, i slično?“
Općinska načelnica odgovorila je da je puno prije nego je donesen UPU 2- Njivice bilo nekih upita, međutim neposredno prije i nakon što je donesen više nije bilo upita. Što se Peharčeka tiče nije bilo novih upita, a posljednji kontakt sa potencijalnim investitorima bio je sa Zagreb gradnjom koja je htjela napraviti apartmanske zgrade, a što je spriječeno 2013. godine.
 
Nikola Dujmović postavio jesljedeće vijećničko pitanje:
 
1. „U Općini ima velik broj objekata koji se ili urušavaju ili su urušeni, a većih su gabarita i na boljim pozicijama. Da li je moguće da Općina, za takve neodgovorne vlasnike,  uvede neku povećanu komunalnu naknadu ili neki vid kazne? Ako imamo tu mogućnost, ja predlažem da ih se na neki način sankcionira.“
Općinska načelnica odgovorila je da parafiskalni nameti nisu dozvoljeni u RH i da ne možemo za neke objekte utvrditi plaćanje više komunalne naknade od drugih objekata, jer se prije svega komunalna naknada utvrđuje po zonama. Vjeran Piršić je sugerirao da se primjeni rješenje Općine Bale u vezi sa navedenim problemom, na što je Općinska načelnica odgovorila da najprije treba ispitati na koji način je Općina Bale riješila problem, a tek nakon toga se može reći da li je to primjenjivo na Općinu Omišalj ili ne.
 
Razim Muratović postavio jesljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Da li su se promijenile okolnosti u DINI? Koliko znam tamo više nema vatrogasaca, ostala su samo dva zaštitara u smjeni, pa molim Načelnicu ako ima neku novu informaciju?“
Općinska načelnica odgovorila je da nema promjena što se tiče DINA Petrokemije, osim činjenice da se tamo više ne nalaze vatrogasci, nego samo djelatnici zaštitarske službe. U vezi opasnosti od kemikalija i dalje nije ništa učinjeno. Ono što je Općina dodatno napravila, zatražila je od Ministarstva zaštite okoliša i prirode da postupi u skladu sa zakonskom odredbom Zakona o održivom gospodarenju otpadom, a koja kaže da su oni dužni ukloniti onečišćenje ukoliko to nije učinio onečišćivač. A prethodno moraju napraviti plan uklanjanja tog onečišćenja, pa smo i to zatražili. To smo učinili prije više od mjesec dana i do danas nikakav odgovor nismo dobili. Nakon toga je slijedila smjena Vlade RH, pa imenovanje novog ministra, a do danas još uvijek nije izvršeno kadroviranje u Ministarstvu.
2. „Da li je moguće postaviti ležeće policajce kod trgovine na Pušći?“
Općinska načelnica je odgovorila da to nije neizvedivo, ali da smo na kraju godine, te je proračunska stavka koja se odnosi na sitan inventar, opremu i signalizaciju prenapregnuta u odnosu na sve zahtjeve koji nam dolaze (posljedice bure, popravljanje znakova, dječjih igrališta, i sl.). Mi ćemo provjeriti da li je moguće to izmijeniti u trećem prijedlogu izmjena i dopuna Proračuna i uvrstiti i tu stavku.
 
Josip Đurđević postavio jesljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Vidim da je parkiralište na Krčinama uređeno, da li će se i tamo parkirati vikend autobusi koji dolaze, jer je u Kijcu velik problem tih vikend autobusa? Da li se pronašlo rješenje za iduću turističku sezonu, iako je bilo puno kažnjavanja?“
Općinska načelnica odgovorila je da je na Krčinama uređeno parkiralište na način da je polovica parkirališta namijenjeno za osobne automobile, na kojima stanovnici mogu parkirati besplatno, a druga polovica je namijenjena za 15 autobusa. Utvrđena je i naknada u visini od 300 kn za jedan dan parkiranja autobusa. To parkiralište inače ima problem oborinskom odvodnjom, te je taj problem u postupku rješavanja.
2. „Prošle godine je bilo dozvoljeno vatrogascima i samim ljudima da podšišaju vrhove hrastova da se ne sruše u slučaju olujnog vremena. Opet ima zainteresiranih koji bi to napravili dobrovoljnim radom uz pomoć vatrogasaca Da li postoji mogućnost da se to opet odobri na neki način?“
Općinska načelnica odgovorila je da, kao što je vijećnik Đurđević i prošle godine pomogao u tom dijelu, da očekuje od njega da pomogne i ove godine u organiziranju podšišavanja navedenih stabala.
 
Dunja Mihelec postavila jesljedeće vijećničko pitanje:
 
1. „Može li se od Nastavnog Zavoda za javno zdravstvo dobiti analize ispitivanja kvalitete mora na Ćufu, ako tamo postoji mjerna stanica? A ukoliko je nema, da li se od tog istog Zavoda može zatražiti da tamo postave mjernu stanicu?“
Općinska načelnica odgovorila je da je Općina Omišalj već bila zatražila analizu upravo tog dijela te je dan odgovor da su svi rezultati analize vode objavljeni na internetu i poslali nam dokument e-mailom prema kojem je kvaliteta vode na tom mjesto izvrsna, po svim njihovim parametrima. Međutim mi možemo tražiti i dodatnu analizu.
         
Vjeran Piršić postavio jesljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Vezano za točku koja je bila na Županijskoj skupštini u 4. mjesecu, za koncesiju na dijelu plaže na Vozu, zanima me kao informacija da li je Županija dodijelila tu koncesiju na dijelu plaže na Vozu i uz koje uvjete?“
Općinska načelnica odgovorila je da je, koliko je njoj poznato, u travnju donesena navedena odluka, ali je na sljedećoj Skupštini poništena, jer ponuditelj nije ispunio uvjete koji su bili postavljeni. 
2. „Što se tiče UPU 2 Njivice, praksa je pokazala da ako čekamo investitora koji će definirati prostor Peharček da će taj investitor maksimizirati svoje interese. Da li postoji mogućnost da ovo Vijeće raspiše javni arhitektonski natječaj, za idejno rješenje tog kompleksnog problema. Mislim da je funkcionalnost tog prostora urbanistički zadatak koji bi mnogima bio interesantan.“
Općinska načelnica odgovorila je da je već kao uvjet predviđen u UPU 2 Njivice arhitektonski javni natječaj.
 
Krešimir Kraljić postavio jesljedeće vijećničko pitanje:
 
1. „Relativno nedavno dobivena je informacija da direktorica Turističke zajednice Njivice - Omišalj odlazi u mirovinu, koji su daljnji koraci s obzirom na važnost te pozicije?“
Općinska načelnica odgovorila je da je direktorica TZ podnijela prijedlog za sporazumni raskid ugovora o radu sa krajem ove godine, jer odlazi u prijevremenu mirovinu. Sljedeći korak je objava natječaja prema Pravilniku ministra turizma. Što se tiče datuma izlaska natječaja, o tome će odlučiti Vijeće Turističke zajednice na svojoj idućoj sjednici koja se očekuje u studenom.
 
Vijeće je na prijedlog vijećnika Razima Muratovića jednoglasno uvrstilo u dnevni red sljedeću točku: - Obavljanje djelatnosti uzgoja ljekovitog bilja na području općine Omišalj društva Natura Consulting d.o.o.,
te je prihvatilo promjenu redoslijeda rasprave o točkama dnevnog reda, na način da je Točka 4. postala Točka 1., zbog prisutnih pozvanih gostiju.
 
 
Vijeće je zatim jednoglasno utvrdilo sljedeći
 
D  N  E  V  N  I      R  E  D
 
1. Izvješće o poslovanju i planovima Ponikve voda d.o.o., Ponikve eko otok Krk d.o.o. i Ponikve usluga d.o.o.
2.a) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Proračuna Općine Omišalj za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu
b) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
c) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
d) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2016. godinu
e) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi za 2016. godinu
3. Prijedlog drugih izmjena Plana razvojnih programa Općine Omišalj za razdoblje od 2016. do 2018. godine
4. Prijedlog prvih izmjena Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području općine Omišalj za 2016. godinu
5. Obavljanje djelatnosti uzgoja ljekovitog bilja na području općine Omišalj društva Natura Consulting d.o.o. 
- . -
 
Vijeće je zatim prešlo na rad prema utvrđenom dnevnom redu.
 
 
Točka 1.
Izvješće o poslovanju i planovima Ponikve voda d.o.o., Ponikve eko otok Krk d.o.o. i Ponikve usluga d.o.o.
 
Članovima Vijeća izvješće o poslovanju i planovima Ponikve voda d.o.o., Ponikve eko otok Krk d.o.o. i Ponikve usluga d.o.o. podnio je direktor Frane Mrakovčić.
U raspravi su sudjelovali: Razim Muratović, Frane Mrakovčić, Josip Đurđević, Vjeran Piršić, Dunja Mihelec, Miljenka Justić, Mirela Ahmetović, Nikola Dapčić i Darko Žuvić.
 
Vijećnica Dunja Mihelec postavila je pitanje da li postoji potreba rekonstrukcije vodovoda i kanalizacije u naselju Homutno, i da li bi se time nešto postiglo?
Direktor Frane Mrakovčić odgovorio je da tamo nema potrebe niti za rekonstrukcijom, niti za izgradnjom, niti Ponikve imaju dužnika tamo. Na upit vijećnice tko onda plaća njihovu potrošnju vode, odgovorio je da je plaćaju svi stanovnici otoka Krka. Također je napomenuo da su im Ponikve krajem 90tih godina napravili vodovod od pocinčanih cijevi, a koje su oni uredno povadili i prodali. Nakon toga su im stavljene cijevi od duktila. Oni svoje korištenje vode ne plaćaju i to je jedna složena situacija za koju se čini da se praktički ništa ne može napraviti, jer čim netko nešto pokuša odmah ispadne da je protiv stanovnika navedenog naselja.
 
Vijeće je primilo k znanju podneseno Izvješće o poslovanju i planovima Ponikve voda d.o.o., Ponikve eko otok Krk d.o.o. i Ponikve usluga d.o.o.
 
 
Vijećnici Nikola Dapčić i Zdravko Radović napustili su sjednicu.
 
Točka 2.
a) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Proračuna Općine Omišalj za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu
b) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
c) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
d) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2016. godinu
e) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi za 2016. godinu
 
Prijedlozi akata s obrazloženjem dostavljeni su članovima Vijeća uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U zajedničkoj raspravi sudjelovali su:Dunja Mihelec, Vjeran Piršić, Miljenka Justić, Krešimir Kraljić, Mirela Ahmetović, Josip Đurđević, Darko Žuvić i Nikola Dujmović.
Dunja Mihelec je u ime Odbora za proračun i financije izjavila da je Odbor pregledao cjelokupni materijal i da je suglasan sa predloženim izmjenama i dopunama Proračuna i programa.
 
Vijeće je, nakon rasprave, pristupilo pojedinačnom glasovanju o prijedlozima akata, i to:
 
a)Prijedlog drugih izmjena i dopuna Proračuna Općine Omišalj za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu usvojen je jednoglasno.
b) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu usvojen je sa 7 glasova za i 1 suzdržanim glasom.
c) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu usvojen je jednoglasno.
d) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2016. godinu usvojen je jednoglasno.
e) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u poručju zdravstva i socijalne skrbi za 2016. godinu usvojen je jednoglasno.
 
Predsjednik Vijeća Krešimir Kraljić utvrdio je da je Vijeće u predloženom tekstu donijelo:
 
a) Druge izmjene i dopune Proračuna Općine Omišalj za 2016. godinu i projekcija za 2017.   i 2018. godinu
b) Druge izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
c) Druge izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
d) Druge izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2016. godinu
e) Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi za 2016. godinu
  
Točka 3.
Prijedlog drugih izmjena Plana razvojnih programa Općine Omišalj za razdoblje od 2016. do 2018. godine
 
Članovima Vijeća Prijedlog drugih izmjena Plana razvojnih programa dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
 
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo Druge izmjene Plana razvojnih programa Općine Omišalj za razdoblje od 2016. do 2018. godine.
 
 
Točka 4.
Prijedlog prvih izmjena Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području općine Omišalj za 2016. godinu
 
Članovima Vijeća Prijedlog prvih izmjena Programa s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
 
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo Prve izmjene Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području općine Omišalj za 2016. godinu.
 
Točka 5.
Obavljanje djelatnosti uzgoja ljekovitog bilja na području općine Omišalj
društva Natura Consulting d.o.o.
 
Uvodno obrazloženje podnio je vijećnik Razim Muratović, koji je iznio da se osobno sastao sa g. Antom Vičevićem, u vezi sa njegovim zahtjevom za proširenjem djelatnosti uzgoja smilja, a koji mu se požalio da mu Općina nije izdala potvrdu o mirnom posjedu zemljišta.
U raspravi su sudjelovali: Mirela Ahmetović, Nikola Dujmović, Razim Muratović, Krešimir Kraljić, Valentina Marohnić, Miljenka Justić i Dunja Mihelec.
Općinska načelnica istaknula je da Općina ne može izdavati lažne potvrde temeljem nečije izjave i na povjerenje. Komunalni redar izlazio je na teren tri puta, ali nije utvrdio niti promjenu na zemljištu, niti je tamo zatekao podnositelja zahtjeva, tim više što Općini nije dostavljena dokumentacija iz koje bi se mogla utvrditi bilo kakva radnja na zemljištu, a što je preduvjet za izdavanje potvrde o mirnom posjedu. Upravo o tom problemu raspravljalo se na kolegiju Načelnika u prisustvu predsjednika Vijeća, te je zaključeno da će se podnositelju zahtjeva izdati potvrda kada se ispune navedeni uvjeti.
Nikola Dujmović se nadovezao i rekao da ispada da se traži od Načelnice da netko u Upravnom odjelu laže da je čovjek tamo u posjedu, jer mu treba potvrda da je u mirnom posjedu, a nije. To bi bilo pogodovanje. Napomenuo je da podnositelj zahtjeva nije tamo u mirnom posjedu.
Krešimir Kraljić je rekao da ako je i prvi put podnositelj priložio istu dokumentaciju  i izjave svjedoka kao i drugi put, da bi onda trebao dobiti potvrdu, i da je gotovo nemoguće na tako velikom zemljištu zateći podnositelja zahtjeva..
Miljenka Justić je nadodala da ako je ta dodatna parcela pored ove za koju je već dobivena potvrda, i da ako je to ista zemlja i ista površina, da se onda postavlja pitanje zašto vršiti ponovno ispitivanje zemljišta.
Dunja Mihelec je napomenula da je za postojećih 8 hektara podnositelj prikupio svu potrebnu dokumentaciju, komunalni redar ga je zatekao na terenu i sve je bilo u redu, a da za dodatne hektare to nije učinjeno.
 
Vijeće je, nakon rasprave, sa 6 glasova za, 1 suzdržanim glasom i 1 glasom protiv donijelo sljedeći zaključak:
1. Općinsko vijeće Općine Omišalj podržava projekt sadnje smilja na području općine Omišalj i poduzimanje svih potrebnih koraka za izlazak ususret investitoru.
 
 
Ovime je iscrpljen dnevni red sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj.
 
 
Sjednica je zaključena u 22:03 sati.
 
 
KLASA: 021-05/16-01/6
URBROJ: 2142-06-16-01-2
 
 
         Zapisnik vodila:                                                                    Predsjednik
                                                                                     Općinskog vijeća Općine Omišalj
       Valentina Marohnić, v.r.                                                    Krešimir Kraljić, v.r.

    

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije