Savjetovanje s javnošću

Savjetovanja s javnošću provode se o nacrtima onih općih akata čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Općine Omišalj.

Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13 i 85/15) propisano je da su tijela javne vlasti dužna donijeti i na svojoj internetskoj stranici objaviti plan savjetovanja s javnošću za kalendarsku godinu najkasnije do isteka prethodne kalendarske godine.

Pretraži dokumente


Godina:
Tip:
Nacrt Odluke.pdf
Aktivno
Obrazac.docx
Aktivno
Savjetovanje s javnošću - Prve izmjene 2024.doc
Neaktivno
Prve izmjene i dopune 2024. s projekcijama.pdf
Neaktivno
OBRAZAC 1. Izmjene 2024.-sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu akta-Rebalansa.docx
Neaktivno
IZVJEŠĆE o savjetovanju za Prve izmjene 2024.doc
Neaktivno
Nacrt odluke.docx
Neaktivno
Obrazac.docx
Neaktivno
Izvjesće.docx
Neaktivno
Nacrt odluke.docx
Neaktivno
Obrazac.docx
Neaktivno
Izvjesće.docx
Neaktivno
Nacrt odluke.docx
Aktivno
Obrazac.docx
Aktivno
Nacrt odluke.docx
Neaktivno
Obrazac.docx
Neaktivno
Nacrt odluke.docx
Neaktivno
Obrazac.docx
Neaktivno
ODLUKA JP savjetovanje.doc
Neaktivno
Obrazac_Javne površine.docx
Neaktivno
Nacrt odluke.docx
Neaktivno
Obrazac.docx
Neaktivno
Izvjesće.docx
Neaktivno
Nacrt izmjena i dopuna Plana upravljanja PD.docx
Neaktivno
Obrazac savjetovanje PD izmjene.docx
Neaktivno
Nacrt odluke.docx
Neaktivno
Obrazac.docx
Neaktivno
Izvjesće.docx
Neaktivno
Nacrt odluke.docx
Neaktivno
Obrazac.docx
Neaktivno
Izvjesće.docx
Neaktivno
Nacrt izmjene i dopune Plana upravljanja PD.docx
Neaktivno
Obrazac savjetovanje PD izmjene.docx
Neaktivno
Nacrt odluke.docx
Neaktivno
Obrazac.docx
Neaktivno
001. Nacrt Odluke o izradi IiD PPUOO.doc
Neaktivno
Obrazac.docx
Neaktivno
Izvjesce o provedenom savjetovanju.docx
Neaktivno
001. Nacrt Odluke o izradi trećih IiD DPU PUŠĆA.doc
Neaktivno
Obrazac.docx
Neaktivno
Izvjesce o provedenom savjetovanju.docx
Neaktivno
Nacrt odluke.docx
Neaktivno
Obrazac.docx
Neaktivno
Izvjesce.docx
Neaktivno
Nacrt odluke.docx
Neaktivno
Obrazac.docx
Neaktivno
Izvjesće.docx
Neaktivno
Savjetovanje s javnošću - Treće izmjene 2023.doc
Neaktivno
Prijedlog trećih izmjena i dopuna Proračuna Općine Omišalj za 2023.pdf
Neaktivno
OBRAZAC 3. Izmjene 2023.-sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu akta-Rebalansa.docx
Neaktivno
IZVJEŠĆE_Treće izmjene 2023 .doc
Neaktivno
Nacrt odluke.docx
Neaktivno
Obrazac.docx
Neaktivno
Izvjesće.docx
Neaktivno
Nacrt odluke.doc
Neaktivno
Obrazac.docx
Neaktivno
Izvjesće.docx
Neaktivno
Nacrt odluke.docx
Neaktivno
Obrazac.docx
Neaktivno
Izvjesće.docx
Neaktivno
Nacrt odluke.docx
Neaktivno
Obrazac.docx
Neaktivno
Izvješće o provedenom savjetovanju.docx
Neaktivno
Nacrt odluke.docx
Neaktivno
Obrazac.docx
Neaktivno
Izvjesće.docx
Neaktivno
Nacrt odluke.docx
Neaktivno
Obrazac.docx
Neaktivno
Izvjesće.docx
Neaktivno
Nacrt odluke.docx
Neaktivno
Obrazac.docx
Neaktivno
Izvjesće.docx
Neaktivno
Nacrt odluke.docx
Neaktivno
Obrazac.docx
Neaktivno
Izvjesće.docx
Neaktivno
Savjetovanje s javnošću - Odluka o izvršavanju Proračuna za 2024.godinu.doc
Neaktivno
Odluka o izvršavanju proračuna Općine Omišalj za 2024. godinu.pdf
Neaktivno
OBRAZAC - Odluka o izvršavanju Proračuna za 2024. godinu.docx
Neaktivno
IZVJEŠĆE o savjetovanju-Odluka o izvršenju Proračuna 2024.doc
Neaktivno
Savjetovanje s javnošću-Proračun Općine Omišalj za 2024.godinu s projekcijama.docx
Neaktivno
Prijedlog Proračuna Općine Omišalj za 2024. s projekcijama.pdf
Neaktivno
Obrazac-Savjetovanje s javnošću-Proračun 2024.docx
Neaktivno
IZVJEŠĆE o savjetovanju-Proračun 2024.doc
Neaktivno
Obrazac_Plan upravljanja PD.docx
Neaktivno
Plan upravljanja PD 2024-2028 savjetovanje.docx
Neaktivno
Prilog_Grafički prikaz Plan upravljanja PD 24-28.pdf
Neaktivno
Savjetovanje s javnošću - Nacrt odluke financiranja projektne dokumentacije za FNE 2024.docx
Neaktivno
Obrazac.docx
Neaktivno
Izvješće u provedenom savjetovanju.docx
Neaktivno
Savjetovanje s javnošću - Nacrt odluke sufinanciranja obnove fasada 2024.docx
Neaktivno
Prilog 1. Obuhvat Omišalj.pdf
Neaktivno
Prilog 2. Obuhvat Njivice.pdf
Neaktivno
Obrazac.docx
Neaktivno
Izvješće u provedenom savjetovanju.docx
Neaktivno
Nacrt odluke- sufinanciranje krovnih fotonaponskih elektrana-2024.SAVJETOVANJE.docx
Neaktivno
Obrazac savjetovanje_ elektrane 2024.g..docx
Neaktivno
Nacrt odluke o sufinanciranju troškova medicinski pomognute oplodnje.docx
Neaktivno
Obrazac.docx
Neaktivno
Izvjesće.docx
Neaktivno
Nacrt odluke
Neaktivno
Obrazac.docx
Neaktivno
Izvjesće.docx
Neaktivno
Savjetovanje s javnošću - Nacrt Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda 2024.docx
Neaktivno
Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda 2024.pdf
Neaktivno
Obrazac.docx
Neaktivno
Izvješće u provedenom savjetovanju.docx
Neaktivno
Savjetovanje s javnošću - Druge izmjene i dopune Proračuna za 2023. godinu.pdf
Neaktivno
Druge izmjene i dopune proračuna Općine Omišalj za 2023- prijedlog.pdf
Neaktivno
OBRAZAC 2. Izmjene 2023.-sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu akta-Rebalansa.docx
Neaktivno
Obavijest_o_skracivanju_roku_trajanja_Savjetovanja.docx
Neaktivno
IZVJEŠĆE .doc
Neaktivno
Nacrt odluke.docx
Obrazac.docx
Izvjesce.docx
Nacrt odluke
Obrazac
Izvjesce.docx
Nacrt odluke.doc
Obrazac.docx
Izvjesce.docx
Nacrt odluke.pdf
Neaktivno
Obrazac.docx
Neaktivno
Izvješće.docx
Neaktivno
Savjetovanje s javnošću - nacrt dopune Pravilnika o provedbi postupaka jed. nabave.docx
Neaktivno
Obrazac.docx
Neaktivno
Izvješće o provedenom savjetovanju.docx
Neaktivno
Nacrt odluke.docx
Neaktivno
Obrazac.docx
Neaktivno
Izvjesće.docx
Neaktivno
Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Omišalj.docx
Neaktivno
Obrazac.docx
Neaktivno
Izvjesće.docx
Neaktivno
Nacrt odluke
Neaktivno
Obrazac.docx
Neaktivno
Izvješće.docx
Neaktivno
Savjetovanje s javnošću - nacrt odluke o uvjetima, načinu i kriterijama sufinanciranja krovnih fotonaponskih elektrana za 2023.g.docx
Obrazac_krovne fotonaponske elektrane 2023.g..docx
Izvjesce.docx
Savjetovanje s javnošću - Prve izmjene i dopune Proračuna za 2023. godinu.pdf
Neaktivno
Prijedlog 1. izmjena i dopuna proračuna Općine Omišalj za 2023.pdf
Neaktivno
OBRAZAC 1. Izmjene 2023.-sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu akta-Rebalansa.docx
Neaktivno
IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću za nacrt Prvih izmjena i dopuna Proračuna Općine Omišalj.pdf
Neaktivno
Nacrt odluke o izmjenama Odluke o određivanju rezerviranih parkirališnih mjesta.doc
Neaktivno
Obrazac.docx
Neaktivno
Izvješće.docx
Neaktivno
Nacrt odluke o raspisivanju javnog natječaja za osnivanje prava građenja na nekretninama u vlasništvu Općine Omišalj.docx
Neaktivno
Obrazac.docx
Neaktivno
Izvješće.docx
Neaktivno
Nacrt - odluka fasade 2023.docx
Neaktivno
Obrazac.docx
Neaktivno
Izvješće o provedenom savjetovanju.docx
Neaktivno
Nacrt odluke o nagrađivanju učenika i nastavnika - mentora.docx
Neaktivno
Obrazac.docx
Neaktivno
Obavijest o skraćivanju roku trajanja Savjetovanja.docx
Neaktivno
Izvješće o provedenom savjetovanju.docx
Neaktivno
Nacrt odluke o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina.doc
Neaktivno
Obrazac.docx
Neaktivno
Obavijest o skraćivanju roku trajanja Savjetovanja.docx
Neaktivno
Nacrt odluke o ostvarivanju prava na prigodni poklon za blagdane.docx
Neaktivno
Obrazac.docx
Neaktivno
Obavijest o skraćivanju roku trajanja Savjetovanja.docx
Neaktivno
Izvješće o provedenom savjetovanju.docx
Neaktivno
Savjetovanje s javnošću - Odluka o izvršavanju Proračuna za 2023. godinu.doc
Neaktivno
Obavijest o skraćivanju roku trajanja Savjetovanja.docx
Neaktivno
Odluka o izvršavanju proračuna Općine Omišalj za 2023. godinu.pdf
Neaktivno
OBRAZAC - Odluka o izvršavanju Proračuna za 2023. godinu.docx
Neaktivno
IZVJEŠĆE o savjetovanju-Odluka o izvršenju Proračuna 2023.doc
Neaktivno
Savjetovanje s javnošću-Proračun Općine Omišalj za 2023. godinu s projekcijama.docx
Neaktivno
Obavijest o skraćivanju roku trajanja Savjetovanja.docx
Neaktivno
Obrazloženja uz prijedlog proračuna za 2023. s projekcijama.pdf
Neaktivno
Prijedlog proračuna za 2023. s projekcijama.pdf
Neaktivno
Obrazac-Savjetovanje s javnošću-Proračun za 2023. godinu s projekcijama.docx
Neaktivno
IZVJEŠĆE o savjetovanju-Proračun za 2023. s projekcijama.doc
Neaktivno
Nacrt odluke o socijalnoj skrbi.docx
Neaktivno
Obrazac.docx
Neaktivno
Obavijest o skraćivanju roku trajanja Savjetovanja.docx
Neaktivno
Izvješće o provedenom savjetovanju.docx
Neaktivno
Nacrt odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova.docx
Neaktivno
Obrazac.docx
Neaktivno
Izvješće o provedenom savjetovanju.docx
Neaktivno
Nacrt odluke o određivanju rezerviranih parkirališnih mjesta.docx
Neaktivno
Izvješće o provedenom savjetovanju.docx
Neaktivno
Obrazac.docx
Neaktivno
Nacrt odluke o izmjenama Odluke o uređenju prometa na području općine Omišalj.docx
Neaktivno
Obrazac.docx
Neaktivno
Izvješće o provedenom savjetovanju.docx
Neaktivno
Nacrt etičkog kodeksa ponašanja nositelja javnih dužnosti.docx
Neaktivno
Obrazac.docx
Neaktivno
Izvješće o provedenom savjetovanju.docx
Neaktivno